Gemeenteraad op 26-5-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 26 mei 2021 19:30 - 21:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet lukt. De manier om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, is beschreven in de verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer’. Door ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs, is er de behoefte om de verordening aan te passen. De nieuwe verordening geeft meer ruimte voor zelfstandigheidsbevordering van een leerling en mogelijkheden om maatwerk te bespreken met ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast leidt de verordening tot betere aansluiting op vervoer op basis van de jeugdwet, zodat het vervoer van het kind meer centraal komt te staan en niet de wetgeving. Bovendien is de nieuwe verordening in meer begrijpelijkere taal geschreven.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Hengelo kent een “Protocol elektronisch berichtenverkeer gemeente Hengelo 2005”. Dit protocol is verouderd en verdient een upgrade. Dat is gebeurd met het vaststellen van een nieuwe versie uit 2021. Belangrijke wijziging is dat de gemeente niet alleen digitaal bereikbaar wil zijn, maar ook bestuurlijke berichten digitaal wil verzenden naar inwoners en organisatie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met 36 stemmen voor en 1 stem tegen (L. Janssen) vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 26-05-2021