Gemeenteraad op 9-6-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 09 jun 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Seahorse heeft de gemeenteraad een motie aangenomen tot het verkeersveiliger maken van de Woolderesweg. Bewoners van het deel vanaf de Geerdinksweg tot aan de nieuwe uitrit van het plan Woolderlanen, vinden de weg verkeersgevaarlijk en dan in het bijzonder voor fietsers (scholieren Twickel). De wethouder heeft toegezegd om een verkeersveilige herinrichting van de weg op te pakken en samen met bewoners en belangengroeperingen een plan voor een nieuw ontwerp te maken

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijs vóór 15 april in de gelegenheid gesteld worden hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van de gemeenschappelijke regeling -waarin de gemeente deelneemt- in te dienen. Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een aanvullende zienswijze op een of meerdere jaarstukken gewenst is.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen voor hun grondgebied. Een omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. In Hengelo stellen we de omgevingsvisie in drie fasen op. We zijn begonnen met de omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’, de visie voor het buitengebied. De tweede en huidige fase bestaat uit de omgevingsvisie voor de binnenstad en Hart van Zuid. De derde fase is de omgevingsvisie voor de rest van de stad. Deze drie fasen worden daarna geïntegreerd tot één samenhangende visie voor ons hele grondgebied. In de eerste stap van het proces wordt het Kader voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid opgesteld dat sturing geeft aan het resterende proces. Met het Kader geeft de gemeenteraad duidelijkheid aan de deelnemers het proces. Waar moet de omgevingsvisie over gaan (thema's voor de toekomst)? Welke bestaande strategische ambities en beleidskeuzes willen we verankeren en vertalen in de omgevingsvisie en waar zijn we aanvullend op deze ambities en keuzes nog nieuwsgierig naar? Welke mate van participatie past daarbij?

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: N. Akfidan (CDA) en H. Koetsveld (SP).

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen (SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) aanvaard.

In zaaknummer 3239836 "herontwikkeling Lange Wemen" ter bespreking in de politieke markt van 8 juni 2021 is/was als beslispunt 7 de bekrachtiging door de raad van de opgelegde geheimhouding op de koopovereenkomst opgenomen. Het voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding zal apart in de raadsvergadering van 9 juni worden behandeld via dit raadsvoorstel (nummer 3254421) en de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel tot herontwikkeling Lange Wemen (via zaaknummer 3239836) zal op 23 juni in de raad zijn.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de 1e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de 2e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De raad wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het deeltraject F35 Slachthuisweg-Bankastraat met een oversteek over de Weideweg en de aanpassing van de bijbehorende VRI. Dit deeltraject zou later dit jaar worden aangelegd. Echter, er ontstond een kans het werk eerder uit te voeren en voor een lagere prijs. Daarom is het werk al gestart in de 2e helft van april 2021 en wordt het afgerond half mei 2021. Dit is vóór de start van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat zodat verkeershinder op de wijkring Weideweg wordt voorkomen op het moment dat de centrumring is afgesloten. De vervanging van de VRI wordt uitgevoerd in de 2e helft van 2022.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 09-06-2021