Gemeenteraad op 23-6-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 23 jun 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De raad heeft het jaarplan Duurzaamheid 2021-2022 vastgesteld en ontvangen Rijksgelden vrijgegeven voor besteding.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De RES Twente 1.0 is een strategisch koersdocument dat de bijdrage van Twente beschrijft aan de nationale opgave om 35 TWh op te wekken via zon en wind en het inzetten van duurzame warmtebronnen om invulling te geven aan de warmtevraag als alternatief voor aardgas en daarvoor benodigde warmte infrastructuur op weg naar 2030. De gemeente Hengelo maakt deel uit van deze Twentse samenwerking en levert daarmee haar bijdrage aan het Klimaatakkoord.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, L. Janssen (lid Janssen), H. Capelle (lid Capelle) tegen. Stemverklaring: H. Koetsveld, J. Daals en E. van der Brugh.

Verworpen

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 10 stemmen voor (CDA, LokaalHengelo, PVV, L. Janssen (lid Janssen), H. Capelle (Lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 4 stemmen voor (LokaalHengelo, L. Janssen (lid Janssen) en H. Capelle (lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 31 stemmen tegen en 5 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, L. Janssen (lid Janssen) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 30 stemmen tegen en 6 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, L. Janssen (lid Janssen) en H. Capelle (lid Capelle) verworpen.

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke voorzieningen de gemeente Hengelo kent voor mensen met een laag inkomen en hun kinderen. Naar aanleiding van het recent vastgestelde Beleidskader armoede en schulden heeft de raad de Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 vastgesteld. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen een uitbreiding van de doelgroep, meer keuzevrijheid voor met name volwassenen en een verhoging van de bijdrage van € 110 naar €125. De bijdrage voor vakantie activiteiten en de gratis toegang tot Metropool/Schouwburg maken nu deel uit van het totale budget (€125).

Aangehouden

Tijdens de beraadslagingen wordt besloten de behandeling van dit agendapunt door te schuiven naar de raadsvergadering van 13 juli 2021.

De gemeente wil in samenwerking met HMO en VanWonen het gebied Lange Wemen herontwikkelen door de hoeveelheid detailhandel fors te verminderen en daarvoor in de plaats woningbouw te realiseren. Hiertoe is het de bedoeling om een nieuw kleiner Thiemsbrug met een parkeergarage in 2 lagen te bouwen op de locatie van het tijdelijke parkeerterrein tussen Stadhuis en Thiemsbrug met daar bovenop woningen. Als dat klaar is het huidige Thiemsbrug te slopen en te vervangen door een woongebied. Hiertoe dient op korte termijn winkelcentrum Thiemsbrug te worden aangekocht door de gemeente. De gemeente verkoopt het vervolgens door aan HMO ten behoeve van de herontwikkeling.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: M. Huis in 't Veld en S. van den Beukel.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen (SP, CDA, D66, ChristenUnie, M. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld) en F. Peters (ProHengelo) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 8 stemmen voor (LokaalHengelo, Groenlinks, ChristenUnie, L. Janssen (lid Janssen), M. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld) en H. Capelle (lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 8 stemmen voor (LokaalHengelo, GroenLinks, ChristenUnie, L. Janssen (lid Janssen), M. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld) en H. Capelle (lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (M. Huis in 't Veld, lid Huis in 't Veld) aanvaard.