Gemeenteraad op 15-9-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 15 sep 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

In de Algemene plaatselijke verordening 2019 wordt op verschillende plekken verwezen naar de Drank- en Horecawet. Omdat op 1 juli de Drank- en Horecawet is vervangen door de Alcoholwet moeten de verwijzingen in de APV 2019 aangepast worden. De raad wordt voorgesteld deze technische aanpassingen vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke opgaven. Het college de visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo en Enschede. Processen in bodem en ondergrond houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie. Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in beschreven worden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: Met algemene stemmen vastgesteld.

De beleidsnotitie “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” is gezamenlijk opgesteld door de gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Wierden, Enschede en Almelo. Er was veel verschil in beleid binnen de deelnemende gemeenten. Met name voor erven die dichtbij de gemeentegrenzen liggen kan dit beperkend zijn, aangezien soms aan de andere kant van de gemeentegrens andere mogelijkheden zijn. De “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” vervangt het huidige beleid “criteria Rood voor Rood”, “criteria vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen” en “criteria nieuwe landgoederen”. De beleidsnotitie “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” wordt in iedere deelnemende gemeente afzonderlijk in procedure gebracht en vastgesteld door de gemeenteraden. De concept beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente", heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen reacties ingediend. De raad wordt voorgesteld de beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente" vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen. Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn in totaal 14 zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand en ontwerp beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Broek, Noordrand’. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Ingetrokken

Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is het autoschadeherstelbedrijf Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar bedrijventerrein Oosterveld. Dit heeft tot gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op de huidige locatie wordt gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 zal de bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen en tussen de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt een bouwmogelijkheid gerealiseerd voor één woning. Het ontwerp bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 heeft van 19 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het college heeft op 13 juli 2021 voor het onderdeel “versterking en vernieuwing van de lokale culturele programmering in (post)coronatijd” besloten om een subsidieregeling vast te stellen, onder voorbehoud dat de raad het subsidieplafond van € 150.000,- vaststelt. Het vaststellen van een subsidieplafond is een bevoegdheid van de raad. Daarnaast zal er nog een subsidieregeling worden opgesteld voor het onderdeel “Behoud lokale culturele infrastructuur”. Ook hierover dient de raad een subsidieplafond vast te stellen van € 500.000,-. In september wordt deze regeling bekendgemaakt zodat per november bekend kan worden wie wat krijgt.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) vastgesteld.

De gemeente Hengelo van Enexis een offerte gekregen om op eigen gronden in de Boeldershoek een zonnepark te realiseren. Vanwege beperkte restcapaciteit is dit uitgesproken kans om versneld invulling te geven aan de opgave voor duurzame elektriciteitsopwekking. Er moet 50% voor de kosten van de netaansluiting worden voorgefinancierd. Daarvoor worden uit de Reserve Duurzaamheid middelen beschikbaar gesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PVV en H. Capelle) vastgesteld. Stemverklaring: N. Akfidan, H. Capelle en H. Daals.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aanvaard.


Audioverslag Gemeenteraad 15-09-2021