Gemeenteraad op 12-2-2020

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 12 feb 2020 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Binnen de fractie van GroenLinks is een vacature voor de positie van fractievertegenwoordiger voor GroenLinks. Voorgesteld wordt mevrouw A.M. (Agnes) Booijink hiervoor te benoemen voor de resterende raadsperiode.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt de heer Rillmann (LokaalHengelo) mede, dat zij geen belemmeringen ziet om mevrouw Booijink te benoemen als fractievertegenwoordiger namens GroenLinks.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Met 35 stemmen voor Van het Reve en 32 voor Wiertsema zijn beiden benoemd.

Omgevingsdienst Twente wil haar regeling (statuten) wijzigen, omdat de medewerkers per 1-1-2020, net als gemeentelijke medewerkers, geen ambtenarenstatus meer hebben als gevolg van een wetswijziging. ODT wil de rechtspositie onderbrengen bij een nieuwe tak voor niet-gemeenten van de Vereniging Nederlandse gemeenten. Daarvoor is een wijziging van haar regeling nodig. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze wijziging.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Voor het plangebied A1-zone 2019 heeft de gemeenteraad op 13 mei 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan A1-zone 2019 is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. Voor (voormalige) bedrijfswoningen is een passende regeling opgesteld. Door het toevoegen van de categorie ‘bedrijventerreinwoning’ komt het onderscheid tussen bedrijfswoningen en voormalige bedrijfswoningen te vervallen en vormen de woningen geen extra belemmering voor omliggende bedrijven of voor het bedrijf waar de woning voorheen bij hoorde. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn vier zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan A1-zone 2019" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan A1-zone 2019 op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan A1-zone 2019".

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Naar aanleiding van een discussie over een nieuwe Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo en het opstappen van de Wmo-ciëntenraad hebben college en gemeenteraad vorig jaar besloten met elkaar te kijken naar de vormgeving van cliëntparticipatie in Hengelo. Moesten zij doorgaan met de huidige vorm van cliëntparticipatie of waren zijn er andere opties? Op 16 oktober 2019 heeft hierover een beeldvormende politieke marktplaatgevonden. Ook is de Adviesraad Sociaal domein gevraagd hierin mee te denken en heeft zij hierover advies uitgebracht aan het college. Alle input afwegende, heeft het college de gemeenteraad voorgesteld toe te werken naar één cliëntenraad, waarbij het accent zal liggen op werk en inkomen (minima) en op de Wmo (genaamd Cliëntenraad Minima en Wmo). De gemeenteraad onderschrijft deze keuze. Waar nodig en wenselijk maken wij (thematisch en/of wijkgericht) gebruik van nieuwe vormen van cliëntparticipatie of (nog vaker) vragen wij de nieuwe cliëntenraad hiervan gebruik te maken. Denk daarbij aan internetpeilingen, themabijeenkomsten, panels of themamails, zoals wij dat voor jeugd al doen. De keuze voor deze ene cliëntenraad is direct vertaald naar een nieuwe verordening, Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraad Minima en Wmo. Deze is door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Op grond van de bepalingen in de Verordening op de fractieondersteuning ontvangen de fracties in de gemeenteraad jaarlijks een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage mag worden besteed aan in de verordening omschreven doelen. Na afloop van het jaar verantwoorden de fracties de besteding van die bijdrage. Deze verantwoording is intern getoetst door de financieel adviseur voor de griffie, de griffier en de werkgroep accountancy.. Op basis van hun bevindingen wordt voorgesteld de bijdragen over 2018 vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeenteraad heet de Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht Hengelo 2020 vastgesteld. Deze verordening regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover die gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Door implementatie van de verordening geven wij uitvoering aan de kwaliteitseisen uit de Wabo. De verordening regelt uniform voor alle Twentse gemeenten en de provincie de verankering van de kwaliteit van de thuistaken, de basistaken en plustaken van de Wabo. Voor de daarbij betrokken diensten (gemeentelijke diensten én regionale uitvoeringsdiensten) betekent dit het toepassen van de Kwaliteitscriteria voor deskundigheid en beschikbaarheid, volgens de regel comply or explain: het uitgangspunt is ‘voldoen’, tenzij gemotiveerd wordt afgeweken, bijvoorbeeld vanwege hogere ambities, of om het eigen kwaliteitssysteem niet te doorkruisen. Hiermee is een gezamenlijke ambitie op kwaliteit een feit geworden. Deze verordening is voor heel Twente uniform voor wat betreft de Basistaken en wijkt nagenoeg niet af van de Modelverordening die door de VNG is opgesteld. Het formaliseert en verankert de in het kader van de totstandkoming van de omgevingsdienst gemaakte afspraken omtrent de kwaliteit van de taken die namens de bevoegde gezagen door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingsdienst Twente op 1 januari 2019 wordt er al gewerkt conform de Kwaliteitscriteria zoals deze landelijk zijn opgesteld.

Vastgesteld

Er vindt beraad plaats in twee termijnen. Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Hengelo is eigenaar en exploitant is van parkeergarage De Beurs. De gemeente ziet de mogelijkheid om de restcapaciteit van deze parkeergarage specifiek door medewerkers van bedrijven in de binnenstad (gedeeltelijk) te laten benutten. De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar het tarief dat gehanteerd moet worden voor abonnement-parkeren in parkeergarages om aan straatparkeren te ontmoedigen. Uit het vorenstaande blijkt dat een tarief van € 40 leidt tot de grootste bijdrage aan het doel om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. Daarvoor is een besluit nodig op grond van de mededingingswet.

Vastgesteld

Er vindt beraad plaats in twee termijnen. Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 12-02-2020