Gemeenteraad op 29-9-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 29 sep 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De negen gezamenlijke Twentse rekenkamers hebben een onderzoek ingesteld naar de oplopende kosten van de jeugdhulp in negen Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A B.V.. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers en de Rekenkamercommissie Hengelo over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen die in het rekenkamerrapport

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het plangebied betreft het terrein waar voorheen een brandweerkazerne, een politiebureau en een basisschool waren gevestigd. De voormalige brandweerkazerne en het politiebureau zijn jaren geleden gesloopt, de basisschool is sinds oktober 2020 niet meer in gebruik en is inmiddels ook gesloopt. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Marskant, Willemstraat, Berflobeek en het pand 'Markant'. In het plangebied is de bouw van maximaal 28 woningen voorzien. In het oostelijk deel achttien stadswoningen aan de zijde van de Marskant en in het westelijk deel tien stadsvilla's langs de Berflobeek. Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Marskant' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. In de 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Marskant' is de inhoud van de zienswijze samengevat en van commentaar voorzien. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het bestemmingsplan Marskant. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Marskant en het beeldkwaliteitplan Marskant vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft onderzoek verricht naar Burgerinitiatieven. Een onderzoek dat kijkt naar de verschillende burgerinitiatieven in Hengelo en de wijze van ondersteuning. Het onderzoek is in eigen beheer door de Rekenkamercommissie uitgevoerd. De raad wordt nu voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over te nemen. Ook wordt voorgesteld om voor het einde van het kalenderjaar verder (met het college) in gesprek te gaan over het ontwikkelen van een visie op burgerinitiatieven en overheidsparticipatie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de kunst- en cultuurnota 2021-2024 wordt het beleid voor de komende vier jaar uitgewerkt. Uit de evaluatie van de vorige nota bleek dat het huidige beleid voortgezet kan worden en een actualisering van de nota voldoende is. De kunst- en cultuurnota 2021-2024 ‘Samen meer voor kunst en cultuur’ werkt vanuit de volgende visie, missie en kernwaarden: Visie: Kunst en cultuur versterken de culturele identiteit van Hengelo en maken het aantrekkelijk om hier te wonen en te verblijven. Missie: Het faciliteren van een divers, toekomstbestendig en kwalitatief hoogstand kunst- en cultuuraanbod, het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten van de Hengeloërs en verbinden van organisaties binnen en buiten de culturele sector ter verbetering van het cultuurklimaat over de volle breedte. Kernwaarden: toetsen op artistiek inhoudelijke én maatschappelijk kwaliteit, aansluiten op vraag van inwoners, stimuleren en versterken van lokaal en regionale verbinding en DNA van Hengelo is herkenbaar. Dit wordt gerealiseerd vanuit drie programmalijnen met in totaal negen speerpunten: I. Versterken van culturele infrastructuur 1. Doorontwikkeling culturele kernvoorzieningen. 2. Verstevigen van aanvullende culturele voorzieningen 3. Ondersteunen van culturele sector tijdens en na de coronacrisis 4. Verbinden cultuursector met evenementen en Bruisende binnenstad. II. Bevorderen deelname aan kunst en cultuur 5. Versterken programma cultuureducatie 6. Kunst en cultuur als middel voor sociale cohesie 7. Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en zichtbaar III. Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling 8. Vernieuwen en verjongen 9. Beeldende Kunst

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (Lid Capelle) vastgesteld. Stemverklaring: M.J. Luttikholt (PvdA) en E. Mooijman (Groenlinks).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 14 stemmen voor (ProHengelo, BurgerBelangen, Groenlinks, LokaalHengelo, PvdA en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 6 stemmen voor (GroenLinks, LokaalHengelo, lid Janssen en lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen (ProHengelo, SP, D66 en PVV) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (F. van der Grouw/SP) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 19 stemmen tegen en 16 stemmen voor (ProHengelo, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA, Groenlinks, ChristenUnie, lid Capelle, Lid Janssen) verworpen.

Voor de prioritaire ontwikkellocaties van Hengelo, de binnenstad én Hart van Zuid staan de komende jaren veel ontwikkelingen gepland. Met onder meer een woningbouwopgave van circa 1.700 woningen in de binnenstad en Hart van Zuid. De woningbouwontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Het is van belang dat er bij de woningen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor bewoners en bezoekers van de bewoners. In 2008 is de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld met o.a. parkeernormen voor gemeente Hengelo. twee gebieden in de stad zien we dat we nieuwe, adequate parkeernormen moeten gaan vaststellen: De binnenstad en Hart van Zuid (het noordelijke deel van Hart van Zuid tussen station en Esrein). De raad wordt voorgesteld in het licht hiervan een aantal besluiten te nemen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen (CDA, LokaalHengelo, lid Janssen en lid Capelle) vastgesteld. Stemverklaring: H. Daals (BurgerBelangen).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor (ChristenUnie en PvdA) verworpen..

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op de percelen Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 een rood voor rood woning te realiseren. Dit ter compensatie van de sloop van ongeveer 2100 m2 landschapsontsierende bedrijfsbebouwing. Op perceel Deldenerdijk wordt ook een voormalige bungalow gesloopt en op een ander plek binnen het perceel herbouwd (als schuurwoning). Tevens wordt op beide percelen geïnvesteerd in de landschappelijke kwaliteit. De bovenstaande afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst rood-voor-rood. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van een nieuwe hogedruk aardgastransportleiding tussen een bestaande gasleiding aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Twentekanaal (ter plaatse op het grondgebied van de gemeente Enschede) en een nieuw aan te leggen gasontvangstation op het terrein van Nouryon Industrial Chemicals op het bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo. Aanleiding voor de aanleg van het nieuwe buisleidingtracé is de omschakeling van G-gas (Groningen kwaliteit) naar H-gas (hoog calorisch gas) door het bedrijf Nouryon. Dit bedrijf is één van de grote industriële verbruikers van G-gas, die door een recente wetswijziging vanaf 31 oktober 2022 overgeschakeld moeten zijn naar gebruik van H-gas of een ander duurzaam alternatief. Om H-gas te kunnen leveren bij Nouryon, moet een nieuw buisleidingtracé worden aangelegd tot aan het gasontvangststation bij het bedrijf. Dat gasontvangststation maakt echter geen deel uit van voorliggend bestemmingsplan, het gasontvangststation past immers binnen de geldende bestemming. Er wordt een nieuw hoofdtransportleiding (HTL) aangelegd. De huidige planologische regelingen die gelden voor het tracé, staan de aanleg van deze leiding niet toe. Het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Gasleiding omgeving Boldershoekweg-Boekeloseweg heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 29-09-2021