Gemeenteraad op 13-10-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 13 okt 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De gemeenteraad van Hengelo heeft een zienswijze ingediend op de jaarstukken en de begroting van de Omgevingsdienst Twente vanwege de onzekere financiële situatie door een conflict tussen ODT en de gemeente Enschede. In de zienswijze heeft de gemeenteraad aangegeven dat mochten de ODT en de gemeente Enschede op korte termijn tot een oplossing komen de zienswijze zou kunnen worden ingetrokken. De inzet van een mediationtraject heeft gezorgd voor een oplossing van het conflict. Daarom zal de gemeenteraad gevraagd worden haar zienswijze in te trekken.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De Omgevingswet kent nieuwe wetsinstrumenten, waaronder het omgevingsplan. Vanaf inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022, staan alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving in het tijdelijke omgevingsplan. Dat tijdelijke omgevingsplan moet voor 2030 zijn omgezet in een volwaardig omgevingsplan. Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak dat beschrijft hoe we ons voorbereiden op het werken met het tijdelijke omgevingsplan en hoe we de omzetting van het tijdelijke naar het volwaardige omgevingsplan aanpakken. De gemeenteraad is bevoegd om het omgevingsplan vast te stellen. Daarvoor zijn in de komende jaren veel raadsbesluiten nodig, omdat het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs wordt omgezet in het volwaardige omgevingsplan. Om dat in goede banen te leiden, wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten hiervoor.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming heeft de gemeenteraad kennis genomen van de ontwerpversie die conditioneel is vastgesteld door het college.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de 3e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het college is voornemens om de Kiosk in de Enschedesestraat te kopen. Dit was al geprobeerd tijdens de herinrichting maar toen kon geen overeenstemming worden bereikt met eigenaar en huurder. Thans is dit wel gelukt waarmee de vrijkomende ruimte kan worden ingericht conform de rest van de Enschedesestraat.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D66 en lid Janssen) vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 13-10-2021