Gemeenteraad op 27-10-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 27 okt 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Dierenkliniek Beekzicht is van plan om zich te vestigen op de locatie aan de Deldenerstraat. Het betreffende perceel is in eigendom van Jansen de Jong projectontwikkeling en maakte samen met het naastgelegen perceel deel uit van een ontwikkeling van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex is in het verleden ook een bouwvergunning is afgegeven. Deze ontwikkeling zal niet meer worden gerealiseerd, de betreffende kavel is nu gesplitst in twee percelen. Op de westelijke kavel wil een dierenkliniek zich vestigen. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de bestemming 'Wonen' in het huidige bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) zodat dit moet worden herzien. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 30 juni t/m 10 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 1 zienswijze binnengekomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 31 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

EMGA wil het Dikkersterrein in Hart van Zuid graag ontwikkelen. Dit biedt kansen om in Hengelo en in Hart van Zuid een nieuw stedelijk woonmilieu toe te voegen. Er is door de gemeente, samen met initiatiefnemers EMGA en Icoon, gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van 300 woningen en verschillende ondersteunende commerciële functies met een maximum van 2000 m2. Deze komen deels in het Dikkersgebouw en deels in enkele kleine plinten op de begane grond van de nieuwbouw. Er is ook ruimte voor een horeca functie. De horeca is hierbij uitsluitend toegestaan op de begane grond van het voormalig Dikkersgebouw. De invulling van de commerciële functies is ondersteunend aan de woonfunctie en moeten versterkend zijn voor het gebied en in dit geval aansluiten bij de behoefte van de meer stedelijke doelgroep, zoals onder meer de ‘urban creator'. Het ondersteunende commerciële programma is complementair aan de binnenstad. Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan hebben van 14 april t/m 25 mei 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan, één zienswijze is ingetrokken. Tegen het ontwerp beeldkwaliteitplan zijn geen zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. Wel zijn er ambtshalve enkele aanpassingen gedaan. Deze zijn te vinden in de bijbehorende “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Dikkersterrein”.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 32 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 32 Stemverhouding: met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen (VVD en D66) vastgesteld.

Er is een vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht van De Openbare Scholen Gemeenschap (OSG) Hengelo. De OSG Hengelo heeft de gemeenteraad gevraagd de heer R. Workel te benoemen als nieuw lid van de Raad van Toezicht van De OSG Hengelo. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de heer R. Workel te benoemen als lid van de RvT van de OSG.

Vastgesteld

Namens de stemcommissie deelt mevrouw J. Freriksen (BurgerBelangen) mee dat er 32 leden hebben gestemd (31 voor en 1 stem blanco).

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuw ‘Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad en Politieke Markt van de gemeente Hengelo - 2021' vast te stellen waarmee het mogelijk wordt om tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en de politieke markt gebruik te maken van de audiovisuele techniek in de raadzaal van het stadhuis. Dit betreft onder meer het mogelijk maken van het elektronisch stemmen en het maken van video-opnamen van de vergaderingen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32 Stemverhouding; met algemene stemmen vastgesteld. Toezegging: het Reglement van Orde wordt op een later moment behandeld in een Politieke Markt.

Namens de gemeenteraad hebben de fractievoorzitters uit de raad tot taak om regelmatig klankbordgesprekken met de burgemeester te houden. In dit raadsadvies wordt de raad voorgesteld om te stemmen over de voordracht van twee nieuwe leden van de klankbordcommissie vanwege het vertrek van twee raadsleden, tevens fractievoorzitters, de heren Fiechter en Wiertsema. Op die wijze wordt de Klankbordcommissie weer aangevuld tot de vereiste aantal van zeven fractievoorzitters waaruit de klankbordcommissie moet zijn samengesteld.

Vastgesteld

Namens de stemcommissie deelt mevrouw J. Freriksen (BurgerBelangen) mee dat er 32 leden gestemd hebben. Stemverhouding: De heer M. Boers (31 stemmen voor, 1 tegen). De heer F. Peters (30 stemmen voor, 2 tegen).


Videoverslag Gemeenteraad 27-10-2021