Gemeenteraad op 10-11-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 10 nov 2021 17:00 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het college rapporteert 2 keer tussentijds aan de gemeenteraad over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is de tweede beleidsrapportage met peildatum 31-8-2021. We rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van doelstellingen en de verwachte financiële afwijkingen. Deze rapportage heeft een positief saldo van € 2.767.000. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor onder de streep het saldo nihil is. Dit saldo heeft zeer diverse oorzaken, waaronder alsnog ontvangen compensatie voor derving van inkomsten als gevolg van Corona en lagere afschrijvingslasten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Nadat de raad het voorlopig ontwerp voor het Marktplein heeft vastgesteld op 31 maart is dit verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat uitvoeringsgereed is. Dit ontwerp is nu definitief en past volledig binnen de eerder afgegeven kaders. De raad wordt voorgesteld het hiervoor benodigde krediet ter beschikking te stellen waarna de uitvoering op korte termijn kan starten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mw. S. van den Beukel (ChristenUnie).

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2022-2025 en aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting op 26 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 10 november a.s. een besluit. De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2022-2025 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op orde te hebben, met een algemene reserve die ruim voldoende is. Met een begrotingsomzet in 2022 van € 322 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2022-2025 door de visie op lange termijn: ‘Samen werken aan een sterke economie, samen leven in een aantrekkelijke stad'. De gemeente Hengelo blijft investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. In de Beleidsbegroting is dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In het sociaal domein moeten op korte termijn maatregelen getroffen worden om de tekorten binnen de Jeugdhulp en Wmo terug te dringen. Bij het vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 hebben gemeenteraad en college aangegeven dat zij er van uitgaan dat het Rijk een deel van de stijgende kosten in het sociaal domein de komende jaren zal compenseren. Aanvullend heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van deze Kadernota ingestemd met een bezuinigingsopgave binnen de Wmo en Jeugd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente gaat sturen op volumebeheersing en -beperking, waardoor er in de toekomst minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten nodig zijn. Deze maatregelen gezamenlijk moeten leiden tot minder uitgaven (ruim € 2,4 miljoen voor 2022). Aanvullende maatregelen voor 2023 en verder worden meegenomen in de volgende Kadernota. Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning met 2,8% toe ten opzichte van 2021. Voor een huurder is de toename 1,9%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2022. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 6 stemmen tegen (PvdA, PVV, lid Janssen en lid Huis in 't Veld) vastgesteld. Stemverklaring: mw. B. Morskieft (CDA).

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 9 stemmen voor (Lokaal Hengelo, Groenlinks, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld, lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 10 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA, PVV en lid Janssen) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor (BurgerBelangen, PvdA en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 11 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 10 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Ingetrokken

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 17 stemmen voor en 16 stemmen tegen (ProHengelo, CDA, LokaalHengelo, GroenLinks, PvdA, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 12 stemmen voor (ProHengelo, SP, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: 32 stemmen voor en 1 stem tegen (lid Capelle) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor (CDA, PVV en lid Janssen) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, PVV, lid Janssen en lid Huis in 't Veld) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 8 stemmen voor (PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 29 stemmen voor en 4 stemmen tegen (D66, LokaalHengelo en lid Huis in 't Veld) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen (ProHengelo, CDA, BurgerBelangen, PVV en lid Huis in 't Veld) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor (BurgerBelangen, PvdA en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 12 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen (D66, LokaalHengelo en PVV) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 19 stemmen tegen en 14 stemmen voor (SP, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen en lid Capelle) verworpen.

De gemeenteraad heeft de jaarlijkse belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld. Op grond van deze verordeningen kan de gemeente in 2022 lokale belastingen heffen. De heffingen waar elke inwoner mee te maken krijgt zijn de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffingen, ook afvalstoffenheffing genoemd. Deze heffingen samen worden landelijk gezien als de gemeentelijke woonlasten. De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2022 met 2,8% voor een eigenaar van een woning en met 1,9% voor een huurder. Dit is minder dan de prijsindex van 3,1%, waarmee we de lasten verhogen. in de begroting 2022.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 30 voor en 3 stemmen tegen (PVV en lid Janssen) vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 8 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV en lid Janssen) verworpen.


Audioverslag Gemeenteraad 10-11-2021