Gemeenteraad op 24-11-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 24 nov 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen. Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn in totaal 14 zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand en ontwerp beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Broek, Noordrand’. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Voor het plangebied Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Inmiddels is in samenspraak met de ontwikkelaar van het gebied tot een goede ruimtelijke invulling gekomen. Het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat maakt de bouw van maximaal 22 grondgebonden woningen en 72 appartementen mogelijk. Het plangebied bestaat globaal uit het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn elf zienswijzen ingediend. In de "Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het plan te wijzigen. Wel wordt voorgesteld ambtshalve enkele wijzigingen in het plan te brengen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaringen: M. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld), W. Wiertsema (ProHengelo), I. Yikilmaz (PvdA), J. Nijhof (PVV) en H. Daals (BurgerBelangen).

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 9 stemmen voor (LokaalHengelo, PvdA, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. Gemeente Hengelo heeft daarom een bepaling opgenomen in de Algemene plaatselijk verordening 2019. Landelijk is inmiddels een andere bepaling gemaakt die meer mogelijkheden biedt om op te treden tegen overlast als gevolg van lachgasgebruik. Deze bepaling wordt nu opgenomen in de APV. Het college kan daarna een gebied aanwijzen waarbinnen het gebruik en bezit van lachgas verboden wordt, net zoals op dit moment geldt voor de binnenring in het centrum van de stad. De tekst van de bestaande bepaling over woonoverlast wordt aangepast, zodat deze overeenkomt met de tekst van de Gemeentewet.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Op 6 oktober jl. heeft het Openbaar Lichaam gezondheid de gemeenteraad in positie gebracht om een zienswijze te kunnen uit brengen op twee voorgenomen begrotingswijzigingen (Public Health Jeugd en Prenataal huisbezoek). Daarnaast heet het Openbaar Lichaam verzocht of de raad wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot het voorgenomen lidmaatschap van de Bedrijfsvoeringorganisatie Recreatieschap Twente aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van de voorstellen en wordt de gemeenteraad in positie gebracht om eventueel een zienswijze, danwel wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de 4e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De raad heeft de subsidieplafonds vastgesteld voor de subsidieregelingen om een eenmalige vaste bijdrage beschikbaar te kunnen stellen aan ondernemers en organisaties voor sport en cultuur voor de controle op de coronatoegangsbewijzen

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 24-11-2021