Gemeenteraad op 22-12-2021

Locatie Digitaal via ZOOM, live te volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 22 dec 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Initiatiefnemer Kloos2 is voornemens de locatie aan de Dorpsmatenstraat te herontwikkelen tot 43 wooneenheden waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast worden er 12 koop of huur appartementen gerealiseerd en 2 grondgebonden woningen. De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en herontwikkeld waarbij echter de oude delen die cultuurhistorische waarde hebben zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Centrum 2013 en dient derhalve te worden herzien. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 23 juni 2021 t/m 3 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Symbio heeft de raad van de gemeente Hengelo verzocht de gewijzigde statuten en convenant goed te keuren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de rekenuitgangspunten voor de herziening van de gemeentelijke grondexploitaties vast. Vanwege de lange looptijd van grondexploitaties is het belangrijk om deze zo realistisch mogelijk te onderbouwen, zodat de kans dat de gemeente zich met de grondexploitaties te rijk of te arm rekent wordt verkleind en er een juiste waardering van de grondexploitaties tot stand komt. We kiezen ervoor om de verwachte inflatie voor de komende jaren aan te houden (2%). Uitzonderingen op de regel zijn de kostenstijgingen en woningbouw op korte termijn, kantoren, het Gezondheidspark en alle projecten na 10 jaar (wettelijk verplicht) geen opbrengstenstijging en de rente (1,54 %).

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de verordeningen vast op grond waarvan in het volgend jaar, 2022, belastingen, collectieve heffingen en leges kunnen worden geheven. Voor het onderdeel reinigingsheffingen wordt voorgesteld: - Het kliktarief voor de ondergrondse afvalcontainer blijft gehandhaafd op € 1,30; - Het vaste tarief afvalstoffenheffing neemt met € 5,76 toe naar € 185,16; - Het variabele tarief voor de keuzecontainer wordt verlaagd met € 1,00 tot respectievelijk € 15,50 (240 liter) en € 8,70 (140 liter). De overige variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen (LokaalHengelo, PVV, lid Janssen en lid Capelle) vastgesteld. Stemverklaring: lid Huis in 't Veld, mw. M.J. Luttikholt (PvdA) en mw. J. Nijhof (PVV).

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 12 stemmen voor (PVV, LokaalHengelo, PvdA, BurgerBelangen, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: S. Janssen (VVD).

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 9 stemmen voor (PvdA, LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: R. Oude Munnink (D66) en mw. S. van den Beukel (ChristenUnie).

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: S. Janssen (VVD), H. Daals (BurgerBelangen) en R. Oude Munnink (D66).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 13 stemmen voor (VVD, LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld, lid Janssen en dhr. Vennegoor (SP) verworpen. Stemverklaring: H. Daals (BurgerBelangen).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: mw. H. Steen (CDA).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 11 stemmen voor (CDA, PvdA, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: mw. H. Steen (CDA), H. Koetsveld (SP), mw. E. van der Brugh (ProHengelo), lid Huis in 't Veld en lid Janssen.

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden tijdens de coronacrisis. Deze maatregelen zijn door het Rijk per 1 oktober 2021 gestopt. Bij het ROZ spreken ondernemersadviseurs zelfstandigen die ook nu nog ondersteuning nodig hebben. Soms mag het ROZ die ondersteuning (Besluit bijstand zelfstandigen, Bbz) niet bieden, omdat de partner van een zelfstandige teveel verdient, terwijl de ondernemersadviseur het wel verstandig zouden vinden deze ondernemer te helpen met een krediet. Hiervoor gaan wij in Hengelo een speciaal ondernemersfonds oprichten. Daarnaast konden veel zelfstandigen in 2021 niet aantonen dat zij recht hadden op een uitkering volgens de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Een deel van deze zelfstandigen kan dat naar verwachting in 2022 wel aantonen, als de jaarcijfers voor 2021 bekend zijn. Voor deze groep maken wij het mogelijk in 2022 alsnog een aanvraag in te dienen voor de TONK-regeling. Van het bedrag dat de gemeente Hengelo heeft gekregen voor het uitvoeren van de TONK-regeling is ongeveer 1,2 miljoen over. Voor de uitvoering van het ondernemersfonds reserveren wij 675.000 euro en voor de TONK-aanvragen 125.000 euro. Dat is voor het verstrekken van geld aan de ondernemers (Bbz en TONK) en voor de personele kosten die de gemeente maakt om dit uit te voeren. Dit voorstel is geamendeerd besloten. Het resterende bedrag van € 400.000,- wordt toegevoegd aan het op te richten ondernemingsfonds.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Sinds het intrekken van de woonwagenwet in 1999, zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor het huisvesten van woonwagenbewoners. Hierbij is aantoonbare binding met de woonwagencultuur randvoorwaardelijk. Begin dit jaar is de behoefte gepeild, hieruit bleek dat er 14 huishoudens wachten op een standplaats. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 18 huishoudens. Een aantal jaar na het intrekken van de woonwagenwet zijn de eerste aanmeldingen binnengekomen. Dit maakt dat enkele huishoudens +/- 17 jaar wachten. Uit locatieonderzoek zijn 5 mogelijke locaties naar voren gekomen. Er zijn twee locaties nodig om de groep langst wachtenden zo snel mogelijk te kunnen huisvesten.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen (CDA, BurgerBelangen, PVV, S. van Wier (LokaalHengelo), lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en stemmen voor (PvdA, Groenlinks, J. Rikkerink (VVD) en ChristenUnie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen (CDA, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA, PVV, lid Capelle, lid Huis in 't Veld, lid Janssen) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 9 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, ChristenUnie, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 31 stemmen tegen en 4 stemmen voor (PVV, ChristenUnie en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 10 stemmen voor (BurgerBelangen, PvdA, LokaalHengelo, lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen.

Op 28 oktober jl. heeft de Veiligheidsregio Twente de gemeenteraad in positie gebracht om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het principebesluit tot de oprichting van de stichting risicobeheer. Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van het voorstel en wordt de gemeenteraad in positie gebracht om eventueel wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de huidige verordening zijn de begrippen ‘zicht op inkomensverbetering’ en ‘geen zicht op inkomensverbetering’ gedefinieerd. Het is echter de bevoegdheid van het college om daar invulling aan te geven. Hiervoor is de verordening aangepast en in nieuwe beleidsregels verwoord. De tweede reden voor wijziging van de verordening heeft te maken met Wajongers. Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gebaseerd op het minimumloon, komen zij niet meer in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Om deze groep weer toegang tot de inkomenstoeslag te geven is de definitie van de doelgroep worden aangepast. De nieuwe verordening en de beleidsregels zijn zes weken ter inzage gelegd. Dit heeft geen wijzigingen tot gevolg.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Bezwaarde is het niet eens met een brief met betrekking tot de fractienaam Pro Hengelo en deelname aan het fractievoorzittersoverleg. De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de betrokken brief geen besluiten bevat waar bezwaar tegen open staat. De commissie heeft daarom geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bezwaar in overeenstemming met het advies van de commissie kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Haaksbergen heeft gevraagd toe te mogen treden tot de ICT samenwerking, zoals deze sinds 2014 tussen Hengelo en Oldenzaal bestaat, en waaraan het openbaar lichaam SWB Midden Twente in 2017 is toegetreden. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel en het garanderen van de continuïteit en de betrouwbaarheid van ICT zijn grote opgaven voor individuele organisaties. Om die reden heeft de gemeente Haaksbergen de samenwerking op ICT-gebied met Hengelo c.s. gezocht, zodat de gemeente Hengelo ook de gemeente Haaksbergen kan ondersteunen met ICT.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 3 december 2019 (besluit nr. 2442137) besloten PricewaterhouseCoopers BV (PWC) te benoemen als accountant van de gemeente Hengelo voor de accountantscontrole als bedoeld in art 213 Gemeentewet uit te voeren. Deze controle behelst de jaarrekening 2021 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2021 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. De controle is gericht op rechtmatigheid en getrouwheid. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd de gepreciseerde opdracht te verstrekken door het controleprotocol dat nu voorligt vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Hart van Zuid, het stadsdeel ten zuiden van het spoor, is volop in ontwikkeling. Op sporen van een rijk industrieel verleden van onder andere Stork en Hazemeijer verrijst een nieuw stadsdeel. Een deel van het erfgoed heeft op dit moment geen beschermde status. Dat maakt dat een karakteristiek bouwwerk zonder vergunning gesloopt kan worden. De gemeenteraad vindt dit niet wenselijk. Zij wil in de toekomst graag een zogenoemde sloopvergunningseis voor deze bouwwerken opnemen, zodat er bij elke toekomstige ontwikkeling alleen sloop of een gedeeltelijk sloop toegestaan wordt als er een goedgekeurd bouwplan aan ten grondslag ligt. Voor deze sloopvergunningseis is een nieuw bestemmingsplan nodig, een zogenaamd parapluplan. Omdat de voorbereiding van dit nieuwe bestemmingsplan tijd vraagt, wordt de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat objecten zonder goedgekeurd bouwplan gesloopt worden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.