Gemeenteraad op 21-10-2020

Locatie Digitale vergadering via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 21 okt 2020 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Met de Tweede Beleidsrapportage 2020 rapporteert het college tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2020. Vóór deze Beleidsrapportage was het begrote exploitatiesaldo € 21.000 positief. Deze beleidsrapportage is een combinatie van de reguliere Tweede Beleidsrapportage met een financieel voordeel van € 2.905.000 en de financiële effecten van de Coronarapportage van € 1.005.000 nadelig. Daarmee is het totaaleffect van deze rapportage € 1.900.000 positief. Na vaststelling van deze Beleidsrapportage is het verwachtte exploitatiesaldo 2020 € 1.921.000 voordelig.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Een goede bereikbaarheid maakt de binnenstad vitaler en aantrekkelijker. In de afgelopen periode is door Goudappel Coffeng een onderzoek uitgevoerd dat is begeleid door een breed samengesteld klankbordgroep vanuit de stad. Uit dit onderzoek zijn voorstellen naar voren gekomen om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en voor enkele korte termijn maatregelen middelen ter beschikking te stellen. Dit betreft onderzoek en uitvoering van alternatieve locatie taxistandplaatsen in de binnenstad en voorstel maken en plaatsen verwijzingsborden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeenteraad stelt de verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vast. De conceptversie heeft van 7 juli tot 24 augustus 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op advies van de Adviesraad Sociaal is nog een verduidelijking toegevoegd met betrekking tot de reikwijdte van het collectief vervoer.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 7 stemmen voor (GroenLinks, Lokaal Hengelo, PVV, L. Janssen en F. Albek) verworpen Stemverklaring: J. Evers.

Aanvaard

Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Groenlinks) aanvaard. Stemverklaring: J. Evers (GroenLinks) en S. van den Beukel (ChristenUnie).


Audioverslag Gemeenteraad 21-10-2020