Politieke Markt B op 11-5-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 11 mei 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt B

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp. Aanwezig namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Edith van der Brugh (ProHengelo), Hugo Koetsveld, Vincent Mulder (SP), Ron Wesseling (CDA), Han Daals, Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Sebastiaan van der Pal (D66), Joyce Vorgers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeanet Nijhof (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Marie-José Huis in't Veld (Lid). Namens het college aanwezig: Wethouder Mariska ten Heuw. Overige sprekers: Melis-Jan Gilde (inwoner), Frederiek Ferrari (inwoner). De fracties hebben beeldvormend gesproken over de diverse scenario's betreffende de invoering van ecologisch maaien. Het meerendeel van de fracties gaf aan een voorkeur te hebben voor scenario 3a dan wel 4. Het college neemt de opbrengst van de politieke markt mee bij het opstellen van de kadernota.

De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet lukt. De manier om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, is beschreven in de verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer’. Door ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs, is er de behoefte om de verordening aan te passen. De nieuwe verordening geeft meer ruimte voor zelfstandigheidsbevordering van een leerling en mogelijkheden om maatwerk te bespreken met ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast leidt de verordening tot betere aansluiting op vervoer op basis van de jeugdwet, zodat het vervoer van het kind meer centraal komt te staan en niet de wetgeving. Bovendien is de nieuwe verordening in meer begrijpelijkere taal geschreven.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp. Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Frits Albek (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Wieke Rozema (D66), Elske Mooijman (GroenLinks), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Fokke Morssink (ChristenUnie). Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Marieke Hidders (beleidsmedewerker onderwijshuisvesting) Na de bespreking in de politieke markt kan het onderwerp als hamerstuk worden geagendeerd voor de eerst volgende raadsvergadering.