Politieke Markt A op 23-6-2020

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 23 jun 2020 19:00 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer een Kadernota vast, waarin de koers voor de middellange termijn wordt bepaald. In de Kadernota 2021 – 2024 stelt het college de gemeenteraad voor om vooral de huidige koers te bestendigen en vooralsnog geen nieuwe beleidsvoorstellen op te nemen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Hengelo op vele fronten duurzaam geïnvesteerd in de stad, vanuit een financieel gezonde positie. Het college van B en W wil die ingezette lijn graag bestendigen. In deze Kadernota stelt het college de raad voor om de ontwikkelingen met betrekking tot corona en de compensatie vanuit het rijk goed te volgen en daarnaast in te zetten op behoud van het goede. Het college van B en W gaat er van uit dat de financiële gevolgen van corona voor 2020 te overzien zijn, mede door de vergoedingen vanuit het rijk. Het is echter onzeker wat de effecten op de middellange termijn zijn. Hierbij speelt ook mee dat er met ingang van 2022 een herverdeling van het gemeentefonds (rijksmiddelen die de gemeente van het rijk ontvangt) plaatsvindt. Op dit moment is niet duidelijk of dat voordelig of nadelig uitpakt voor de gemeente. Omdat het college dus nog niet weet of er komende jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er bezuinigd moet worden stelt het college de raad voor om nu geen nieuw beleid uit te vragen of bezuinigingsdiscussie te willen voeren. Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Hengelo is een aantrekkelijke stad met een hoogwaardig voorzieningenniveau op onder meer sport/beweging, cultuur en sociale voorzieningen. Het college heeft blijvend aandacht voor de eerder geformuleerde centrale thema’s Open stad, Sociale stad, Bruisende binnenstad en Duurzame stad. Daarbij wil het college de komende jaren extra inzetten op versterking van de sociaal economische ontwikkeling & structuur en het creëren van aantrekkelijke (hoog-)stedelijk woonmilieus in het gebied rondom de stationsomgeving (met Hart van Zuid en de Binnenstad). De belangrijkste reden daarvoor is, dat we hiermee onze beroepsbevolking versterken (leeftijdscategorie 18-67) en daardoor een vitalere stad worden met een evenwichtiger bevolkingsopbouw.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis, Aanwezig namens de fracties: De heren Wiertsema, Albek, Capelle en Peters en mevr. van der Brugh (allen namens Pro Hengelo), de heer Fiechter (VVD), de heren Vennegoor, Mulder en van Grouw (allen namens de SP), de heren Akfidan en Wesseling en de dames Steen en Morskieft (allen namens het CDA), de heren Ten Barge en Cetinkaya (namens D66), de heren Daals en Carlak en mevr. Freriksen (namens BurgerBelangen), Mevr. van Wier en dhr. Jaarsma (namens Lokaal Hengelo), dhr Evers en mevr. Mooijman (beiden namens GroenLinks), Mevr. Luttikholt en dhr. Yikilmaz (namens PvdA), de heren van der Sleen en Benerink (namens de PVV), dhr. Groeneveld (ChristenUnie). Namens het college zijn aanwezig wethouders Bruggink, Gerrits, Ten Heuw en van Wakeren. Tevens is burgemeester Schelberg aanwezig. Dhr. Johan de Jong heeft ingesproken namens Metropool.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis, Aanwezig namens de fracties: De heren Wiertsema, Albek, Capelle en Peters en mevr. van der Brugh (allen namens Pro Hengelo), de heer Fiechter (VVD), de heren Vennegoor, Mulder en van Grouw (allen namens de SP), de heren Akfidan en Wesseling en de dames Steen en Morskieft (allen namens het CDA), de heren Ten Barge en Cetinkaya (namens D66), de heren Daals en Carlak en mevr. Freriksen (namens BurgerBelangen), Mevr. van Wier en dhr. Jaarsma (namens Lokaal Hengelo), dhr Evers en mevr. Mooijman (beiden namens GroenLinks), Mevr. Luttikholt en dhr. Yikilmaz (namens PvdA), de heren van der Sleen en Benerink (namens de PVV), dhr. Groeneveld (ChristenUnie). Namens het college zijn aanwezig wethouders Bruggink, Gerrits, Ten Heuw en van Wakeren. Tevens is burgemeester Schelberg aanwezig. Dhr. Johan de Jong heeft ingesproken namens Metropool.

Op basis van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo heeft SP-raadslid Huis in’t Veld op 15 mei 2020 een initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Het college heeft hierop gereageerd door op 16 juni middels een brief wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad te brengen.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis, Inleiding door mevr. Huis in 't Veld (SP), initiatiefneemster van dit voorstel. Sprekers namens de fracties: Herbert Capelle en Edith van der Brugh (beiden namens Pro Hengelo), Mitchell Boers (VVD), Floor van Grouw (SP), Ron Wesseling, Bernadette Morskieft en Nuri Akfidan (allen namens het CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals en Burhan Carlak (beiden namens BurgerBelangen), Joyce Vorgers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink en Petra Nijhuis (Beiden namens de PVV). Insprekers zijn mevr. Marian Ruepert en dhr. Piet Vendel. Wethouder Ten Heuw is namens het college aanwezig .