Gemeenteraad op 1-2-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 01 feb 2023 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een dynamisch stadsdeel met een combinatie van wonen, werken, leren en ontmoeten met een goede bereikbaarheid en ligging nabij de binnenstad. Daarbij is de toevoeging van een goed en gevarieerd woningbouwprogramma van groot belang. Want uiteindelijk zijn het de mensen die in het gebied wonen en werken die ervoor gaan zorgen dat het stadsdeel ook echt gaat leven. Het gebied de Hofmakerij is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Het is gelegen ten zuiden van Lansinkveld-Noord, waar het ROC zich bevindt. In het gebied zijn nu een aantal (tijdelijke) parkeerplaatsen aanwezig. Nijhuis Bouw realiseert in opdracht van Welbions 20 woningen voor de sociale huur. Sociale huurwoningen zijn nu onvoldoende aanwezig in Hart van Zuid. Woningbouw past niet binnen het geldende bestemmingsplan Hengelo Zuid - Breemarsweg e.o. en dient om die reden te worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan De Hofmakerij voorziet in deze herziening. Het ontwerp bestemmingsplan De Hofmakerij en het ontwerp Beeldkwaliteitplan De Hofmakerij Industriestraat Hengelo hebben ter inzage gelegen en worden nu aan u ter vaststelling aangeboden.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

De fracties in de gemeenteraad ontvangen jaarlijks een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage mag worden besteed aan in de verordening omschreven doelen. Na afloop van het jaar verantwoorden de fracties de besteding van die bijdrage. Deze verantwoording is intern getoetst door de financieel adviseur voor de griffie en de griffier. Op basis van hun bevindingen en na controle door de leden van de werkgroep accountancy wordt voorgesteld de bijdragen over 2021 vast te stellen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

In de omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’ en het omgevingsprogramma ‘Nieuwe Energie 2021-2030’ zijn zoekgebieden opgenomen waar grootschalige zonnevelden zijn toegestaan. Een van die locaties ligt ten noorden van Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg en Bruninksweg. De gemeente wil daar met Vattenfall en de Hengelose coöperatie Hengelo Energie het zonneveld Boeldershoek aanleggen. In het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie 2021-2025 Hengelo zijn randvoorwaarden voor zowel financiële- als procesparticipatie rond energieprojecten opgesteld. Binnen deze randvoorwaarden zijn voor het zonneveld Boeldershoek de kaders van het participatietraject opgesteld. De raad wordt gevraagd deze kaders vast te stellen waarna het participatietraject met inwoners en bedrijven in de ruime omgeving van het zonneveld gestart gaat worden. Ook wordt de raad gevraagd om te verklaren dat het college te zijner tijd de omgevingsvergunning kan afhandelen zonder opnieuw een besluit van de raad te vragen. Hierdoor kan de procedure sneller doorlopen worden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen (SP, PVV en LokaalHengelo) vastgesteld. Stemverklaring: H. Koetsveld (SP) en J. Nijhof-Leeuw (PVV).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, LokaalHengelo, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) verworpen.

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de geactualiseerde notitie integraal risicomanagement 2023-2027. Om doelstellingen van de gemeente te bereiken is het belangrijk om risico's bewust af te wegen ten opzichte van het doel. Het beleid bevat de kaders voor integraal risicomanagement en het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het terrein rondom Winkelcentrum Groot Driene wordt opnieuw ingericht. De herinrichting zorgt voor een verbetering van het groen. Oude beeldbepalende platanen zijn ingepast in het plan. Er worden weliswaar 55 bomen gekapt, maar er worden 85 nieuwe bomen aangeplant. Door meer variatie neemt de biodiversiteit toe.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: R. Lulof (D66).

Het bestemmingsplan voorziet erin om op een perceel gelegen in de Driehoek Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij de realisatie van een bedrijfspand mogelijk te maken. Het plan laat diverse soorten bedrijvigheid toe. Het perceel sluit aan en maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Twentekanaal. Voor het plangebied zijn ook beeldkwaliteitseisen (beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West) gemaakt. Het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan worden gelijktijdig vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LokaalHengelo) vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 01-02-2023