Gemeenteraad op 8-3-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 08 mrt 2023 20:45 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Op grond van lid 4 van de Verordening Rekenkamer Hengelo 2022 is de raad bevoegd om leden van de Rekenkamer Hengelo te benoemen. De Rekenkamer Hengelo draagt na de selectieprocedure de heer Klaster en mevrouw Koç bij de gemeenteraad voor benoeming voor.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Namens het stembureau, bestaande uit R. Lulof (D66), G. Vennegoor (SP) en C. van der Zweth (VVD) tevens voorzitter, deelt mw. van der Zweth mee, dat er 32 geldige stemmen zijn uitgebracht, allen voor de benoeming.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het visiedocument 'Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050' als leidraad te gebruiken naar een Duurzaam Hengelo. Hierbij spelen zes thema's een belangrijke rol. Deze vind je terug in de kringloop van het Hengelose Achtje. Dit document vormt de paraplu en geeft ons richting om samen als stad te groeien naar een duurzaam Hengelo.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen. G. Dedecker (LokaalHengelo) en B. Geertshuis (Forum voor Democratie) maken via een stemverklaring kenbaar dat zij geacht worden te hebben tegen gestemd.

In december 2021 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor de bouwwerken (in en om Hart van Zuid) die als waardevol worden beschouwd. Op deze manier wordt voorkomen dat bouwwerken alsnog worden gesloopt zonder dat er een goedgekeurd bouwplan aan ten grondslag ligt. De bouwwerken krijgen hiermee de status 'karakteristiek'. Naar aanleiding van het voorbereidingsbesluit is het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Karakteristiek Erfgoed, Hart van Zuid gemaakt. Daar is een regeling in opgenomen om karakteristieke bouwwerken en objecten te beschermen (sloopverbod). Sloop kan worden toegestaan als daar een (bouw)plan aan ten grondslag ligt die gericht is op behoud, herstel en/of ontwikkeling van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden. Tevens is een Stimuleringsregeling in voorbereiding op grond waarvan subsidie gekregen kan worden voor behoud, herstel en/of ontwikkeling van karakteristieke bouwwerken en objecten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 08-03-2023