121224 - Jaarrekening 2005 en begroting 2007 Openbaar Lichaam Regionaal bedrijventerrein Twente

Gerelateerde links

Op 18 mei 2005 is de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (verder te noemen GR) van kracht geworden en het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente opgericht. Het RBT is een samenwerkingsverband van de gemeenten van de Netwerkstad Twente en de provincie Overijssel. In de GR is vastgelegd in artikel 20 dat aan de Raden en Staten van de deelnemende partijen jaarlijks de begroting voor het volgend kalenderjaar wordt voorgelegd zodat deze Raden en Staten hun gevoelens hierover kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zullen deze gevoelens mee laten wegen in hun besluit tot vaststelling van de begroting hetgeen voor 1 juli dient te geschieden. In artikel 21 van de GR is vastgelegd dat aan de Raden en Staten van de deelnemende partijen jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande jaar wordt voorgelegd zodat zij hiertegen indien zij dit nodig achten bezwaar kunnen maken. Ook de jaarrekening dient voor 1 juli te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de onderliggende stukken kunt u kennis nemen van de jaarrekening 2005, de begroting 2007 en de bijbehorende stukken waaronder de grondexploitatie. Deze stukken liggen ter inzage. In deze stukken zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van 19 april jongstleden nog niet verwerkt. In deze uitspraak wordt de provincie in vrijwel alle punten aangaande de locatiekeuze van het RBT in het gelijk gesteld. Echter op één punt, te weten het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de luchtkwaliteit acht de afdeling dat onvoldoende is onderbouwd dat de komst van het RBT niet leidt tot het overschrijden van de normen van het Besluit luchtkwaliteit. Hiervoor dient derhalve nog een nadere onderbouwing te worden gegeven middels aanvullend onderzoek. Over de gevolgen hiervan wordt verderop nader teruggekomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?