121654 - Voorbereidingsbesluit reconstructie verwervingsgebied

Gerelateerde links

De bevordering van een goede ruimtelijke structuur van het concentratiegebied, in het bijzonder met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie en toerisme, water, milieu, infrastructuur, als mede ter verbetering van een goed woon-, werk- en leefklimaat en van de economische structuur is het doel van de reconstructie. Het reconstructieplan richt zich daarbij op drie concentratiegebieden, te weten: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiveringsgebied, waarbij in de gemeente Hengelo alleen sprake is van verwevings– en extensiveringsgebied. Het reconstructieplan biedt het wettelijk kader en de instrumenten om de complexe problematiek in de concentratiegebieden in samenhang aan te pakken. De reconstructie richt zich dan ook niet alleen op ruimtelijke herstructurering, maar ook op actieve ondersteuning en stimulering van ondernemers en andere belanghebbenden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?