129662 - Beleidsbegroting 2007-2010

Gerelateerde links

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de Beleidsbegroting 2007-2010 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de planperiode. Met de vaststelling van deze begroting autoriseert u ons college voor de jaarschijf 2007 tot de uitvoering van het gemeentelijk beleid binnen de grenzen van de programma’s. De Beleidsbegroting 2007 – 2010 is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting 2006 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen. Ook de structurele effecten uit de Beleidsrapportage per 30 juni 2006 zijn verwerkt. De financiële uitgangspunten, zoals deze in hoofdstuk 6 zijn opgenomen, zijn ontleend aan het spoorboekje 2006. In de begroting is, m.u.v. een aantal per programma expliciet genoemde beleidsintensiveringen, alleen aanvaard beleid opgenomen. Over beleidswijzigingen voor deze planperiode, als uitwerking van het nieuwe collegeprogramma, zullen wij in een afzonderlijke Kadernota voorstellen doen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?