130056 - Voordracht benoeming leden werkgeverscommissie griffie

Gerelateerde links

Op 28 februari jl. heeft de gemeenteraad besloten om de griffie onder te brengen in het SWINGH traject. Om de taken die daaruit voortvloeien in te vullen is in de raadsvergadering van 29 maart overgegaan tot tijdelijke benoeming van een drietal leden uit uw midden in de werkgeverscommissie voor de griffie. Zij hebben deze taak adequaat vervult en de doelstellingen die vanuit het Swingh traject geformuleerd waren uitgevoerd. Thans dient een nieuwe werkgeverscommissie te worden benoemd. Deze benoeming is aan de orde geweest in het politiek beraad van juli jongstleden. Daarbij is gebleken dat de fractievoorzitters de huidige personele samenstelling van de werkgeverscommissie graag zouden willen continueren. Inmiddels zijn de drie tijdelijke leden bereid gevonden om hun werk voort te zetten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?