185100 - Inburgering maa(k)t werk

In december 2006 is de notitie ‘Nieuw Inburgeringsstelsel Beleidsuitgangspunten’(105336) door de raad vastgesteld, waarin de richting van het inburgeringsbeleid voor 2007 is bepaald. Landelijk staat inburgering momenteel prominent in de belangstelling. De minister voor Wonen Wijken en Integratie heeft het Deltaplan gepresenteerd met hierin onder meer oplossingen voor de knelpunten die zijn geconstateerd bij de uitvoering. Door de zeer korte voorbereidingstijd van de invoering van het Nieuwe Inburgeringsstelsel en de complexiteit van de wet- en regelgeving zijn een aantal knelpunten ontstaan in de uitvoering. Het gaat hierbij onder andere om de werving en selectie van inburgeraars en het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?