09G200896 - Actualisatie huisvesting Lange Wemen

Bij de besluitvorming in december 2008 over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is er o.a. rekening mee gehouden dat de toenmalige sector SZW zou verhuizen naar het gebouw van het UWV. Op basis daarvan zou een nieuw Stadskantoor worden gerealiseerd van 8.535 m² BVO. Daarbij was aangetekend dat de gesprekken over de huisvesting van SZW bij het UWV nog niet tot definitieve besluitvorming hadden geleid.
In de afgelopen periode is in de gesprekken met het UWV gebleken dat, met name door de economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen bij het UWV zelf, huisvesting van SZW bij het UWV niet tot een optimale huisvestingssituatie leidt. Daarom is opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om SZW in het nieuwe Stadskantoor te huisvesten.
Daarop is tevens het feit van invloed dat in het kader van de doorontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie het voornemen bestaat om de Regionale Organisatie Zelfstandigen, onderdeel van de sector SZW, op afstand te zetten en zelfstandig te huisvesten.
Als gevolg van dit alles dienen uiteindelijk 573 werkplekken te worden gerealiseerd in het nieuwe Stadskantoor. Dit resulteert in een totale ruimtebehoefte in het nieuwe Stadskantoor van 10.600 m² BVO.
Voor de nieuwbouw van een Stadskantoor van 8.535 m² was door ABC Management Groep een investeringsbedrag van € 20.848.098 geraamd. Voor een Stadskantoor van 10.600 m² is volgens dezelfde rekenmethode een nieuwe raming gemaakt, die uitkomt op een investeringsbedrag van € 25.323.142.
Ten opzichte van de raming uit het raadsbesluit van december 2008 vallen de huisvestingslasten t.g.v. de huisvesting van SZW bij het UWV echter weg.
Uit berekening van de structurele lasten van de huisvestingsplannen blijkt dat de structurele lastenverhoging ten gevolge van het nieuwe plan niet hoger uitvalt dan de structurele lastenverhoging waartoe de Raad in december 2008 heeft besloten. Het besluit van de Raad t.a.v. de dekking van deze structurele lastenverhoging kan dan ook ongewijzigd blijven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?