288020 - Toepassen artikel 19, lid 1 WRO Milieupark Twence

In 2004 heeft het college kennisgenomen van de ontwikkelingsvisie voor de locatie “Boeldershoek”. Onderdeel van deze ontwikkelingsvisie is het realiseren van een afvalbrengpunt voor kleine zakelijke klanten (=milieupark) op de kop van de Boeldershoek. Dit terrein is gevestigd op de hoek van de Boldershoekweg en de Diamantstraat. Op basis van het geldende bestemmingsplan buitengebied 1974 is het terrein bestemd tot agrarisch gebied. De vestiging van een milieupark is op basis van deze bestemming niet toegestaan. Momenteel wordt door de gemeente Hengelo en Enschede gewerkt aan een bestemmingsplanherziening voor de gehele Boeldershoek. Hierin wordt ook de betreffende locatie ingepast. Om vooruitlopend op het van kracht worden van dit nieuwe bestemmingsplan medewerking te kunnen verlenen aan de vestiging van het milieupark wordt een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 van de WRO gestart. Indien de vrijstelling wordt verleend geldt deze vrijstelling als toetsingskader voor toekomstige bouwaanvragen op het Milieupark. Het verzoek is van voor 1 juli 2008, dus wordt er een procedure gevoerd op basis van de oude WRO. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een voorbereidingsbesluit van kracht is, aangezien het geldende bestemmingsplan ouders is dan 10 jaar. Aan deze verplichting is voldaan want op 10 maart 2009 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen i.v.m. mogelijke bodemdalingen, ingaande op 20 maart 2009.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?