09G200817 - Herontwikkeling ’t Rot

Gerelateerde links

Door deels verplaatsen cq. heringericht van sportpark “De Bijenkorf” ontstaat de mogelijkheid om grond vrij te maken voor ca. 120 woningen. De (gedeeltelijke) verplaatsing cq. herinrichting behelst de aanleg van voetbalvelden (waaronder kunstgras), een fietscrossbaan en de realisatie van twee gebouwde accommodaties van HVV Tubantia en de fietscrossvereniging Twentse Ros. De herinrichting van het sportpark is verdeeld in fasen. In dit voorstel wordt een krediet gevraagd van € 3.000.000,- voor de uitvoering van de eerste fase, aanleg voetbalvelden en accommodatie HVV Tubantia. Op voorhand HVV Tubantia verplaatsen (fase 1) is noodzakelijk, vanwege achterstallig onderhoud aan de velden en de accommodatie. De vrijkomende grond door de verplaatsing van HVV Tubantia is in ieder geval noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken. De verplaatsing van de Twentse Ros is fase 2. De herinrichting van het sportpark “De Bijenkorf” moet worden gedekt uit verkoop van grond ten behoeve van woningbouw. Dit uitgeefbare terrein ontstaat door (deels) verplaatsen van de sportvoorzieningen. Voor de financiële verantwoording is een grondexploitatie ingesteld te weten complex 06 ’t Rot. Bij de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2009 is aan de Raad een grondexploitatie ter vaststelling aangeboden. De actuele ontwikkelingen op de woningmarkt zijn zodanig dat de afzet van kavels niet meer die omvang heeft als in het recente verleden. Om nu voort te kunnen gaan met de herinrichting van het sportpark en eventuele rentenadelen in de grondexploitatie te kunnen dekken is het noodzakelijk een voorziening te treffen van € 700.000,-. De start van de herinrichting op korte termijn is noodzakelijk, omdat beide verenigingen in afwachting van de nieuwbouw geen investeringen hebben gepleegd. Complicerende factor bij het herinrichten van het sportpark is dat bij de nieuwe inrichting van het sportpark de bestaande kantine en kleedkamers van HVV Tubantia moeten worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kunstgrasvelden. Of de rentenadelen zich voordoen hangt af van de vraag in hoeverre zekerheid kan worden verkregen over de hoogte de grondopbrengsten en het tijdstip van verkrijging van de grondopbrengsten. Omdat de Reserve van het Grondbedrijf nu ontoereikend is om de te treffen voorziening te kunnen dekken, wordt voorgesteld de voorziening ten laste te brengen van de Algemene Reserve van de gemeente Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?