10G201177 - Berlfo Es kansen scheppen: voortgang en uitwerking

Gerelateerde links

Het preventieprogramma Berflo Es kansen scheppen, stappen maken, omvat 14 projecten en is in december 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Op de raadsvergadering van afgelopen juni heeft u ingestemd met de uitwerkingsvoorstellen van de eerste zeven projecten. Nu volgen de toen aangekondigde twee andere uitwerkingsvoorstellen te weten interactieve voetbalmuur en sociale voorhoede. Om de uitvoering van deze twee projecten daadwerkelijk verder mogelijk te maken is het nu nodig dat de bij het raadsbesluit van december gereserveerde middelen beschikbaar gesteld worden door de raad zoals gevraagd in de voorliggende financiƫle voorstellen. Ze zijn een bestendiging van de huidige afspraken en liggen overeenkomstig het raadsbesluit van december alleen voor voor financiƫle instemming. a. Interactieve voetbalmuur; Bij dit project is in de subsidieaanvraag die door het ministerie van VROM/WWI is gehonoreerd, expliciet aangegeven dat de interactieve voetbalmuur voor de jeugd in de Berflo Es en twee andere wijken zal worden ontwikkeld. In Berflo Es (stadsdeel Zuid) is al een testexemplaar opgesteld bij het stadion. Doel is om achtereenvolgens de tweede interactieve voetbalwand (Sutu) te plaatsen in stadsdeel Midden (dit najaar), de derde in stadsdeel Noord (dit najaar) en de vierde weer in stadsdeel Zuid. Op deze wijze wordt overeenkomstig de wens van de raad voorzien in uitrol naar andere wijken. Ook vindt inmiddels al landelijke uitrol plaats van de Sutu. b. Sociale voorhoede; Dit project betreft ontwikkeling en toepassing van een methodiek om via de 'achter de voordeur benadering' (huisbezoeken) ontwikkelingskansen met en van bewoners te signaleren en te benutten. Daar waar de fysieke herstructurering erop gericht is mensen qua fysieke leefomgeving een beter perspectief te bieden, is de sociale voorhoede de tegenhanger. Deze gaat in sociaal opzicht na welke kansen en mogelijkheden er zijn voor bewoners naast wonen bijvoorbeeld op het gebied van werk, weten en welzijn om die te benutten. Omdat met (extra) inzet van bestaande functionarissen wordt gewerkt, wordt voorkomen dat er meer soorten professionals bijkomen in de wijk. Nadere informatie over dit project is te vinden in de bijlage Sociale voorhoede bij dit raadsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?