10G201480 - Vaststelling bestemmingsplan Enschedesestraat 368

Het ontwerpbestemmingsplan Enschedesestraat 368 heeft van 30 juli 2010 t/m 9 september 2010 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn drie zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingebracht. In de Nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Enschedesestraat 368 worden de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen geven geen aanleiding om wijzigingen in het plan voor te stellen.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Door deze in werking treding zijn een aantal regels (ambtshalve) aangepast op de vereisten van de Wabo. Ook de toelichting is hierop aangepast. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd. De Staat van wijzigingen heeft uitsluitend betrekking op de hiervoor genoemde (ambtshalve) aanpassingen.
In artikel 6.12 van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Voorgesteld wordt geen exploitatieplan vast te stellen. Het gaat in het voorliggende geval niet om een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening. Het gaat namelijk om een gebruikswijziging van een bestaande kas. In een dergelijk geval is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig maar dient raad wel expliciet te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.
Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?