10G201737 - Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

De Wet veiligheidsregio's heeft als doel een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. De Brandweerwet 1985, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (WGHOR) en de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) zijn in de Wet veiligheidsregio's geïntegreerd. Met de veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten.

Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden, hetgeen inhoudt dat per 1 januari 2011 de Veiligheidsregio Twente gereed moet zijn. Daartoe dient een gemeenschappelijke regeling in het leven te worden geroepen.

Op 4 oktober 2010 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente besproken. De bestuurscommissie heeft ingestemd met de bijgevoegde versie van de regeling en verzoekt de Twentse colleges van B&W de gemeenteraden voor te stellen aan de colleges toestemming te verlenen tot het aangaan van de regeling. Dit dient voor 1 januari 2011 te zijn gerealiseerd.

De Veiligheidsregio Twente betreft een nieuw bestuursorgaan en organisatie, welke bevoegdheden en taken krijgt van de Wet veiligheidsregio's op het gebied van brandweerzaken, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en een aantal gemeentelijke crisisbeheersings-taken. De politie maakt organisatorisch geen onderdeel uit van de Veiligheidsregio, maar de wetgever stelt wel verplicht om de samenwerking tussen het Regionaal College en het Veiligheidsbestuur vast te leggen in een convenant.

De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Het bestuur van de Veiligheidsregio is samengesteld uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De wet verplicht de gemeenten in de aangewezen veiligheidsregio's samen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. In dit voorstel wordt u geadviseerd het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente aan te gaan.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?