12G200422 - Principebesluit één Brandweer Twente

De samenleving wordt steeds complexer. Dit vraagt om een steeds professionelere brandweer die is voorbereid op incidenten met een steeds diverser karakter. Tegelijkertijd vraagt de samenleving om een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. Om dit te bereiken hebben de veertien Twentse burgemeesters in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente op 22 februari jl. de weg ingeslagen van de schaalvergroting van de brandweer. Dit is een middel om te komen tot meer veiligheid voor de Twentse burgers voor een goede prijs.
Het voorliggende resultaat mag er ook in financiële zin zijn: in de financiële paragraaf van dit principebesluit is een doorkijk gegeven in de kosten voor de gemeenten tot en met 2019.  Hierin is te zien dat over deze periode een structurele kostenbesparing van bijna 4 mln. euro wordt behaald op de brandweer in Twente. In de beginperiode staan hier weliswaar desintegratiekosten voor de gemeenten tegenover, maar dit betreffen tijdelijke kosten, die deels worden gecompenseerd door de instelling van een solidariteitsfonds. Zo is het mogelijk geweest om met een beperking van de herverdeeleffecten en door solidariteit tussen de Twentse gemeenten onderling te komen tot de voorliggende verdeling, waarbij alle gemeenten minder gaan betalen aan de brandweer. Zo behalen wij met de beschikbare middelen de beste resultaten.

Het Algemeen Bestuur VRT heeft op 28 april 2011 een procesnotitie en op 30 mei 2011 een projectplan vastgesteld waarin opdracht is gegeven om de overgang naar één brandweer in Twente voor te bereiden. Eén van de stappen in deze overgang is het principebesluit om te komen tot één brandweer in Twente.

Het doel van het principebesluit is om een principiële keuze te maken voor inrichting van brandweerzorg en hulpverlening binnen een geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit besluit kan gestart worden met de bouw en inrichting van de nieuwe organisatie.

In het principebesluit worden de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel als financieel, weergegeven.  Tevens worden de uitgangspunten waaronder de overgang van de gemeentelijke brandweren zal plaatsvinden vastgelegd. Bij de vervolgstappen wordt er van uitgegaan dat  per 1 januari 2013 de oprichting van één brandweer in Twente gerealiseerd is.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?