12G201190 - Visie maatschappelijke ondersteuning

Het college van de gemeente Hengelo legt aan de gemeenteraad het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning voor, ondanks het feit dat met het Lenteakkoord een aantal ingezette hervormingen van het sociale domein (voorlopig) stop zijn gezet. Zo gaan de decentralisatie van begeleiding en kortdurend verblijf van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) niet door per 1 januari 2013.
Omdat het college niet verwacht dat deze ontwikkelingen het einde betekenen van de ingezette hervormingen, wil ze vooral ook doorgaan met visievorming op maatschappelijke ondersteuning in Hengelo. Dat betekent ook doorgaan met de gedachtenontwikkeling over een centrale toegang, of dit nu gaat om de toegang tot huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, begeleiding of werk en inkomen. Maar ook gaat ze door met de vernieuwing van het (wijk)welzijnswerk, om dit te laten aanluiten bij de ondersteuningsbehoeften van kwetsbare burgers.

Omdat de ontwikkelingen een grote invloed hebben op onze huidige inzet op maatschappelijke ondersteuning, is voorliggend plan tevens het nieuwe beleidsplan voor de Wmo. Een beleidsplan waarin een visie op maatschappelijke ondersteuning wordt gegeven met een doorkijkje naar gezondheidszorg, jeugdzorg, passend onderwijs en werken naar vermogen.
De visie op maatschappelijke ondersteuning staat niet op zich, maar sluit aan op bestaande beleidsprogramma’s en reeds eerder gemaakte keuzes vanuit de Wmo. Het college zoekt verbinding met de prestatievelden uit de Wmo.
In dit beleidsplan heeft het college tevens de koppeling gelegd met de Twentse visie- en keuzenota op maatschappelijke ondersteuning.

Na vaststelling van beleidsplan door de gemeenteraad zullen de verschillende vraagstukken nader uitgewerkt worden. De commissie sociaal, de Wmo-cliëntenraad en andere partners worden hierin meegenomen. Het is de bedoeling om de vraagstukken te verwerken in een concreet invoerings- en uitvoeringsplan voor 2013, zowel lokaal als regionaal. Daaraan gekoppeld zal er een communicatieplan komen. Maar eerst moeten we vanuit het Rijk meer duidelijkheid hebben wát er wanneer en met hoeveel middelen nu wordt overgeheveld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?