1001286 - ISV bestedingsvoorstel

Het Programma ISV-3 2010 tot en met 2014 is in 2009 vastgesteld door de Raad waarna in 2010 het ISV-3 bestedingsplan is geactualiseerd. Bijgevoegd is het Overzicht 2012 Verdeling & Bestedingen ISV 2010-2014. Dit overzicht laat zien welke middelen waarvoor zijn bestemd. 
De ISV-middelen zijn grotendeels belegd of uitgegeven op basis van door de Raad genomen uitwerkingsbesluiten op diverse onderdelen.

Binnen het lopende programma ISV-3 2010 tot en met 2014 is voor de onderdelen Openbare Ruimte Binnenstad en Hart van Zuid nog € 250.000 aan middelen beschikbaar. Voorstel is deze middelen in te zetten voor: Prairies binnenstad, Gevelfonds, Wand Stationsplein en Havenbedrijf. Daarmee wordt bijgedragen aan de ISV-doelstelling bevordering fysieke kwaliteit leefomgeving én aan de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de Binnenstad en Hart van Zuid.

Bespreek- en beslispunt bij dit voorstel is de aanwending en verdeling van de resterende middelen voor de voorgestelde projecten.

(Voorgesteld) besluit:
Instemmen met het uitwerkingsvoorstel bestedingsplan resterende middelen ISV-3 2010-2014 voor:
Prairies binnenstad (€ 80.000), Gevelfonds (€ 80.000), Wand Stationsplein (€ 50.000), Havenbedrijf (€ 40.000) en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.
Kennisnemen van het Overzicht 2012 Verdeling & Bestedingen ISV 2010-2014.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?