1001379 - Convenant 2013-2017 Prestatieafspraken 2013-2014 gemeente Hengelo en Welbions

Aanleiding/doel
Een goede samenwerking tussen Gemeente en Welbions is belangrijk voor de stad. Dit is de belangrijkste reden waarom in een bestuurlijk overleg tussen beide organisaties op 11 mei 2012 is besloten om een nieuw convenant en prestatieafspraken voor de komende jaren op te stellen met elkaar. 

In een goede samenwerking is het belangrijk dat je elkaars visie en ambitie kent en van daaruit samenwerkt bij het realiseren van concrete doelen voor de komende vijf jaar uitmondend in prestaties  in de komende twee jaar. Daarbij moet duidelijk zijn wie waar over gaat (en ook waar hij niet over gaat) en wat partijen van elkaar nodig hebben. Het voorliggende convenant is het kader waarbinnen gemeente en Welbions de komende vijf jaar de samenwerking gestalte willen geven.

Wat ging er aan vooraf?
In 2008 hadden de gemeente en corporaties (St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang) voor de periode 2008-2013 een convenant getekend waarin samenwerkingsafspraken waren opgenomen over wederzijdse inspanningen, rollen en taken. De nadruk lag in het convenant op afspraken over de omvang van het woningbouwprogramma, de omvang van de sociale voorraad, de sociale doelgroepen en een actualisering van de woonruimteverdeling.

Het convenant is in 2012 ambtelijk geëvalueerd en de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie zijn betrokken bij de opzet van het nieuwe convenant. Met de vaststelling van het convenant 2013-2017 en de prestatieafspraken 2013-2014 vervalt het oude convenant.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?