1006405 - Vaststelling bestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied

De gemeenteraad heeft op 14 april 2009 de nota van uitgangpunten “Veldwijk Noord Plus” vastgesteld.
Deze nota is opgesteld voor de gehele herstructurering van Veldwijk Noord. Dat betekent ondermeer dat ruim 1000 woningen worden vervangen door nieuwe woningen. Ook aan bijbehorende voorzieningen als een school en een buurtwinkelcentrum wordt in de nota aandacht besteed. Het voorliggende bestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied biedt de mogelijkheid om woningen, zorgwoningen en de daarbij behorende voorzieningen en infrastructuur te realiseren. Binnen het plangebied kunnen ongeveer
175 woningen/zorgwoningen worden gerealiseerd. In een beperkt deel van het plangebied is wonen in combinatie met bedrijvigheid (categorie 1) toegestaan. Ook is in het plan een nader uit te werken gebied opgenomen waar woningen, zorgwoningen en maatschappelijke voorzieningen mogelijk zijn. Het ontwerpbestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied heeft van 19 december 2012 tot en met 29 januari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 4 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot wijzigingen in het plan.
Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied is een ruimtelijke en/of infrastructureel project waarop de Crisis en Herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat alle beroepsgronden in een beroepschrift moeten staan. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?