1006429 - Beleidsbegroting 2014-2017

De Beleidsbegroting 2014-2017 geeft een actueel financieel beeld van het bestaand beleid plus de ingevulde bezuinigingsmaatregelen uit de Kadernota 2014-2017.

Zoals ook al in de Kadernota was aangegeven, was het meerjarig tekort globaal in tweeën te splitsen. De eerste twee jaren, 2014 en 2015, beweegt het tekort zich rond de € 3 miljoen. In de twee jaren daarna, 2016 en 2017, zien we op z’n minst een verdubbeling van het tekort en vanaf 2017 zelfs meer dan dat.

Deze tweedeling in de opgave was alleen al aanleiding voor een twee-sporen-aanpak. Het eerste spoor hield in dat, gelet op een bestendig solide financieel beleid en met inachtneming van het provinciaal toezichtkader, voor de jaren 2014 en 2015 nu een structureel sluitende begroting wordt aangeboden door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Door de vaststelling van de Kadernota 2014-2017, in juli 2013, is dit mogelijk gemaakt.
 
Ons college is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. Tegelijkertijd realiseren we ons, gezien allerlei ontwikkelingen, dat we niet over ons ‘eigen graf heen moeten regeren’ door nu voortijdig onomkeerbare bezuinigingsmaatregelen te nemen. Wij zijn dan ook van plan om, in verbinding met uw raad, een grondig proces voor te bereiden en uit te lijnen waarmee de nieuwe raad en het nieuwe college, de bezuinigingsopgave voor de jaren 2016 en 2017 kunnen invullen.
Dit betreft, zoals het er nu voorstaat, een extra structurele taakstelling oplopend tot € 5,2 miljoen in 2017. Deze komt dus boven op de eerder genoemde taakstelling in 2015.

De beleidsbegroting maakt onderdeel uit van de raadsbehandeling op 5 november 2013.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?