12G201990 - Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien.
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken de laatste tijd sterk toegenomen. Zo zijn het publieke en private domein meer met elkaar verstrengeld geraakt, is er een meer zakelijke lobby vanuit de samenleving en krijgt het overheidsmanagement bedrijfseconomische normen opgelegd.
Wat eerder als goed en doeltreffend werd aangemerkt, verandert als gevolg van gewijzigde inzichten en opvattingen.
Politiek ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren.  Een politiek ambtsdrager moet altijd alert zijn op handelingen en gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. 
Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal regels ontwikkeld dat rekening houdt met het voortschrijdend inzicht in dit thema.
Belangrijker nog dan regels is dat integriteit een grondhouding is, een kwestie van mentaliteit, iets waar je aan kan werken en waar je in kunt groeien. Een belangrijke plaats moet er zijn voor de cultuur in de politiek arena. Dit moet een cultuur zijn van openheid, waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in april 2011 een geactualiseerde modelgedragscode integriteit gepubliceerd.
Er is dus aanleiding om de huidige code kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen te herzien respectievelijk te verbeteren.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige gedragscode is dat de voorliggende code zowel betrekking heeft op de gemeenteraadsleden als de leden van het college van burgemeester en wethouders en de fractievertegenwoordigers van de politieke partijen. De gedachte dat één gedragscode voor alle politieke ambtsdragers en de fractievertegenwoordigers duidelijker en overzichtelijker is vormt daarvoor het belangrijkste motief.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?