1017630 - Motie Pro Hengelo en VVD inzake financiering aangewezen monumenten niet in eigendom van de gemeente

Gerelateerde links

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 28 mei 2014,
Gelezen het raadsvoorstel, definitieve vaststelling beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed 2014-2022,

Overwegende dat:
• De monumentenregelgeving er Is ter bescherming van monumentaal waardevolle objecten voor en van Hengelo,
• Het kan voorkomen dat panden met 'grote' cultuurhistorische waarde niet in eigendom van de gemeente zijn, maar eigendom zijn van eigenaren anders dan de gemeente;
• Deze eventueel, na overleg met de eigenaar en advies van de monumentencommissie, aangewezen zouden kunnen worden als gemeentelijk monument;

Constaterende dat:
• Bij aanwijzing van deze monumenten die niet in eigendom zijn van de gemeente, er geen of onvoldoende gemeentelijk budget voor onderhoud beschikbaar zal zijn;
• Deze discussie hierover reeds eerder is gevoerd en de WD toen (21 februari 2012) een motie hierover ingediend heeft, welke in afwachting van de vast te stellen erfgoednota is aangehouden;
• Nog steeds maar € 45.000,- per jaar beschikbaar is voor monumentenzorg;
• Dit volstrekt onvoldoende is om alle huidige aangewezen monumenten te onderhouden, laat staan de nieuwe;

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?