Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied bestaat uit twee delen en wordt globaal gevormd door de Marskant, Willemstraat, Dorpsmatenstraat en Brugstraat.

Aanleiding

Initiatiefnemer Kloos2 wil de locatie aan de Dorpsmatenstraat herontwikkelen tot 43 wooneenheden waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast worden er 12 koop of huur appartementen gerealiseerd en 2 voor grondgebonden koopwoningen. De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en herontwikkeld.
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Centrum 2013. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan Marskant – Walhoflocatie voorziet daarin.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 22 december 2021 het bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie gewijzigd vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 12 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0149-0301. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op de website van de Raad van State staat vermeld welke gevolgen dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 februari 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Mariska de Vries, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het parkeerterrein van winkelcenterum Esrein, de Laan Hart van Zuid en woonpercelen aan de Ottoweg en de Loweg.

Aanleiding

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein bevindt zich langs de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein. Tot 2010 heeft op deze locatie bedrijfsbebouwing gestaan, sinds de sloop van deze bebouwing heeft het terrein braak gelegen. Initiatiefnemer is voornemens dit gebied te herontwikkelen tot een woongebied met 68 woningen. De ontwikkeling, het woongebied wordt De Appendage genoemd, voorziet concreet in 33 grondgebonden woningen en 35 appartementen rondom een gezamenlijke groene binnenruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Hart van Zuid. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan De Appendage voorziet daarin.

Procedure

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Leefbaarheid. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Niels van Benthem, telefoonnummer 14074. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3343967. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Niels van Benthem, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 inzien op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0147-0301

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met André Otten, telefoonnummer 14074. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 26 januari 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met André Otten, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een deel van de Bloemenbuurt (Woolde) waar voorheen een verzorgingshuis (Ten Ankerlocatie) heeft gestaan en een aantal daarom heen staande sociale huurwoningen (portiek-etagewoningen en kabouterwoningen).

Aanleiding

Welbions heeft in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig plan gemaakt om het gebied ruimtelijk aan te passen. De 16 portiek-etage woningen aan de Narcisstraat en een aantal kabouterwoningen worden/zijn gesloopt. De resterende kabouterwoningen zijn inmiddels gerenoveerd. In het plangebied worden ook nieuwe woningen gerealiseerd. In totaal komen er (inclusief nieuwbouw en gerenoveerde kabouterwoningen) 58 woningen in het plangebied. Daarnaast voorziet het plan in een aanmerkelijke verbetering van de parkeermogelijkheden in het gebied. In het plan wordt met het oog op klimaatverandering rekening gehouden met afkoppelen van hemelwater en waterberging in de vorm van wadi's.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf.

Aanleiding

De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Broek, Noordrand gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Deze grens wordt zeer globaal gevormd door de spoorlijn Hengelo-Zutphen, het station, Willem de Clerqstraat, Industriestraat, Loweg, Laan Hart van Zuid, Breemarsweg, Langelermaatweg, Parallelweg LS en de Veloursstraat. Binnen de grens zijn bepaalde delen uit het plangebied gelaten omdat hiervoor nog een ontwikkelingsopgave ligt.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie, is een gedeeltelijke actualisatie van het bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is anders dan dat van het bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Naastgelegen gebieden waarvoor nog geen actueel bestemmingsplan gold, zijn nu ook meegenomen. De gebieden waarvoor een ontwikkelopgave is of waarvoor het handhaven van de huidige bestemming onzeker is, zijn uit het plangebied gehaald. Als er voor die gebieden een concreet plan gemaakt wordt, doorlopen we daarvoor een aparte procedure. Deze actualisatie maakt dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De geluidzone van het huidige gezoneerd industrieterrein Wilderinkshoek is globaal het gebied dat loopt van: in het noorden het centrum (ten noorden van het station), in het zuiden even voorbij het Esrein, in het westen de Tuindorpstraat en in het oosten de lijn vanaf het Prins Bernhardplantsoen tot aan de kruising van de Langelermaatweg/Esrein.

Aanleiding

Tegelijk met het bestemmingsplan Hart van zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie loopt de procedure van het parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek. Met dit plan willen we de geluidszone opheffen en geen grote lawaaimakers meer toestaan. Dit is nodig om woningbouw op een flexibele manier in te kunnen passen. De afgelopen jaren zijn er belangrijke wijzigingen geweest op het industrieterrein en de komende jaren volgen er nog meer. Zo is Stork Thermeq verplaatst, is Howden vertrokken naar HTSP bij Thales en verhuist VDL dit jaar naar Almelo. Ook zijn er plannen voor woningbouw nabij het industrieterrein. De gemeente Hengelo wil op het industrieterrein geen grote lawaaimakers meer toestaan. Hiermee is geen sprake meer van een industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder en vervalt de geluidzone. In de nieuwe regels kunnen grote lawaaimakers zich niet meer vestigen in dit gebied. Hiermee wordt het gezoneerde industrieterrein opgeheven en zijn er meer mogelijkheden voor het realiseren van woningen.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Binnen het project ‘Veldvervanging’ wordt in opdracht van TenneT het verouderde 110kV hoogspanningsstation Hengelo Weideweg omgebouwd naar een nieuwe standaard. Deze aanpassing kan op grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom wordt het vigerende bestemmingsplan herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Aanleiding

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het bestemmingsplan Spoorfietsen heeft betrekking op meerdere kleine locaties in Twekkelo en een locatie nabij het FBK-stadion.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, die gebruikt gaan worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 13 januari 2021 het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 3 februari tot en met 16 maart 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de inzagetermijn zijn 2 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien het ingediende verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken, is het plan op 17 maart 2021 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Schoolbeekweg, links van huisnummer 48.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg is opgesteld om mogelijk te maken dat een rood voor rood woning opgericht kan worden op het perceel links van de Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).

Procedure

De gemeenteraad heeft op 2 december 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit gebied).

Aanleiding

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 oktober 2020 tot en met 8 december 2020 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: ontwerpbestemmingsplan

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Enschedesestraat de spoorlijn Hengelo-Enschede en de Waarbekenweg.

Aanleiding

De percelen hebben nu de bestemming 'Bedrijf'. De voorgenomen plannen voor het oprichten van perifere detailhandel passen niet in het bestemmingsplan. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 11 september tot en met 22 oktober 2013 ter inzage. U kunt nog steeds een een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Het verdere verloop van de procedure ziet er als volgt uit:

 • het ontwerpbestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan eventueel inclusief wijzigingen vast.
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu