Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Op 1januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vooruitlopend daarop zijn de vaak toegepaste artikelen uit de ‘Beleid(sregels) afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan’ uit 2017 - in aangepaste vorm - omgezet in het bestemmingsplan Parapluplan afwijkingsregels. Op deze manier blijft straks een eenvoudigere regeling van kracht om af te wijken van de regels uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.

Procedure

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 13 september tot en met 24 oktober 2023 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0165-0201. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3640732. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp wijzigingsplan


Aanleiding

Het plangebied betreft de percelen Burenweg 70 en directe omgeving, gelegen op bedrijventerrein De Veldkamp. Het westelijke gedeelte van het plangebied wordt gevormd door bebouwing, het oostelijke gedeelte is onbebouwd. In het vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de huidige bestemming Groen te wijzigen in de bestemming Gemengd. In het wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van deze wijzigingsmogelijkheid om de bestemming te wijzigen in Gemengd. Binnen deze bestemming is onder andere lichte horeca, zakelijke dienstverlening, bedrijvigheid en productiegebonden detailhandel mogelijk.

Procedure

Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken lag van 7 juni tot en met 18 juli 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Op dit perceel blijft het bestaande pand 'Villa Markant' een kantoorfunctie houden en wordt daarnaast de bouw van een stadsblok, bestaande uit maximaal acht appartementen, voorzien. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Deldenerstraat, Marskant, plangebied Marskant en de Berflobeek.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 31 mei 2023 tot en met 11 juli 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Op het perceel Enschedesestraat 406 was voorheen een paardenfokkerij gevestigd. Initiatiefnemer heeft verzocht om in het kader van de rood voor rood regeling twee woningen te mogen bouwen op dit perceel. Dit plan past niet in het geldende bestemmingsplan, daarom is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Naast het Rood voor Rood-project wordt in dit bestemmingsplan de verleende ontheffing voor het gebruiken van een bestaande schuur als woning ingepast (VAB) en krijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning een woonbestemming. Onderdeel van de totaalontwikkeling is een forse landschappelijke verbetering in het gehele plangebied.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 22 februari 2023 tot en met 4 april 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. 

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Op het perceel Beckumerstraat 3 was voorheen Machinefabriek Vos gevestigd. Het bedrijfsperceel - dat ook doorloopt op het perceel Willem de Clercqstraat 55 - is enkele jaren geleden aangekocht door de gemeente met als doel het creëren van meer ruimtelijke kwaliteit en een betere woon- en leefsituatie in de wijk. Na aankoop is de machinefabriek verplaatst naar een bedrijventerrein in Hengelo.
De herontwikkeling waarvoor dit bestemmingsplan het juridisch-planologisch kader biedt, bestaat uit het mogelijk maken van een woonfunctie (die eventueel gecombineerd kan worden met lichte bedrijvigheid in de vorm van een bedrijf aan huis) op het perceel Beckumerstraat 3 en de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Willem de Clercqstraat 55.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Aanleiding

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf.

Aanleiding

De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Broek, Noordrand gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Tevens is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De Raad van State heeft dit verzoek echter op 8 maart 2022 afgewezen. Hierdoor is het bestemmingsplan op 19 januari 2022 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu