Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is het autoschadeherstelbedrijf Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar bedrijventerrein Oosterveld. Dit heeft tot gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op de huidige locatie wordt gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 zal de bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen en tussen de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt een bouwmogelijkheid gerealiseerd voor één woning.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 15 september 2021 het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt van 22 september 2021 tot en met 2 november 2021 ter inzage. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 november 2021. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Debby Bouwhuis of Bertien Scholten, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3301497. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3301504. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Binnen het project ‘Veldvervanging’ wordt in opdracht van TenneT het verouderde 110kV hoogspanningsstation Hengelo Weideweg omgebouwd naar een nieuwe standaard. Deze aanpassing kan op grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom wordt het vigerende bestemmingsplan herzien.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3301529. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Aanleiding

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. U kunt een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3290346. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door Deldenerstraat, Spoorlijn Almelo - Hengelo, Floresstraat en de Lombokstraat.

Aanleiding

Dierenkliniek Beekzicht is van plan om zich te vestigen op de locatie aan de Deldenerstraat. Het betreffende perceel is in eigendom van Jansen de Jong projectontwikkeling en maakte samen met het naastgelegen perceel deel uit van een ontwikkeling van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex is in het verleden ook een bouwvergunning afgegeven.
Deze ontwikkeling zal niet meer worden gerealiseerd, de betreffende kavel is nu gesplitst in twee percelen. Voor de westelijke kavel ligt nu het voornemen om hier een dierenkliniek te vestigen. Momenteel is de dierenkliniek gevestigd aan de Oldenzaalsestraat. De dierenkliniek heeft een tekort aan ruimte en op de huidige locatie zijn geen uitbreidingsmogelijkheden.
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de bestemming 'Wonen' in het huidige bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)' en dient om die reden te worden herzien. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in deze herziening.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 30 juni 2021 tot en met 10 augustus 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied voor een aan te leggen gasleiding loopt van de zuidzijde van het bedrijventerrein Twentekanaal naar een nieuw aan te leggen gasontvangstation op het terrein van Nouryon Industrial Chemicals op het bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo.

Aanleiding

Het ontwerp bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe hogedruk aardgastransportleiding. Aanleiding voor de aanleg van deze leiding is de omschakeling van G-gas (Groningen kwaliteit) naar H-gas (hoog calorisch gas) door het bedrijf Nouryon. Dit bedrijf is één van de grote industriële verbruikers van G-gas, die door een recente wetswijziging vanaf 31 oktober 2022 overgeschakeld moeten zijn naar gebruik van H-gas of een ander duurzaam alternatief.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 30 juni tot en met 10 augustus 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied bestaat uit twee delen en wordt globaal gevormd door de Marskant, Brugstraat en Beeksteeg.

Aanleiding

Initiatiefnemer Kloos2 wil de locatie aan de Dorpsmatenstraat herontwikkelen tot 43 wooneenheden waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast worden er 12 koop of huur appartementen gerealiseerd en 2 voor grondgebonden koopwoningen. De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en herontwikkeld.
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Centrum 2013. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet daarin.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 23 juni 2021 tot en met 3 augustus 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Op de agrarische bouwpercelen Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 zijn/worden de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het plan voorziet in de sloop van ongeveer 2.100 m2 overtollige agrarische bedrijfsgebouwen. Op beide erven wordt elk één rood-voor-rood woning toegevoegd. De erven worden opnieuw ingericht met verbetering van de landschappelijke kwaliteiten. Ook wordt op perceel Deldenerdijk 55 een bestaande bungalow afgebroken en herbouwd.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 26 mei tot en met 6 juli 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Marskant, Willemstraat, Berflobeek en het pand 'Markant'.

Aanleiding

Het plangebied betreft het terrein waar voorheen een brandweerkazerne, een politiebureau en een basisschool waren gevestigd. De voormalige brandweerkazerne en het politiebureau zijn jaren geleden gesloopt, de basisschool is sinds oktober 2020 niet meer in gebruik en is inmiddels ook gesloopt. In het plangebied is de bouw van maximaal 28 woningen voorzien. In het oostelijk deel achttien stadswoningen aan de zijde van de Marskant en in het westelijk deel tien stadsvilla's langs de Berflobeek.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 19 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 21 april 2021 tot en met 1 juni 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de Laan Hart van Zuid, Industriestraat, het terrein van Stork, het Dikkersgebouw en het Esrein.

Aanleiding

EMGA wil het Dikkersterrein in Hart van Zuid graag ontwikkelen. Dit biedt kansen om in Hengelo en in Hart van Zuid een nieuw stedelijk woonmilieu toe te voegen. Er is door de gemeente, samen met initiatiefnemers EMGA en Icoon, gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van 300 woningen en verschillende ondersteunende commerciële functies met een maximum van 2000 m2. De invulling van de commerciële functies is ondersteunend aan de woonfunctie en moeten versterkend zijn voor het gebied. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Hart van Zuid. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan Dikkersterrein voorziet daarin.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 14 april 2021 tot en met 25 mei 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het bestemmingsplan Spoorfietsen heeft betrekking op meerdere kleine locaties in Twekkelo en een locatie nabij het FBK-stadion.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, die gebruikt gaan worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 13 januari 2021 het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 3 februari tot en met 16 maart 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de inzagetermijn zijn 2 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien het ingediende verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken, is het plan op 17 maart 2021 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Schoolbeekweg, links van huisnummer 48.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg is opgesteld om mogelijk te maken dat een rood voor rood woning opgericht kan worden op het perceel links van de Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).

Procedure

De gemeenteraad heeft op 2 december 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf.

Aanleiding

De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 28 oktober tot en met 8 december 2020 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

 • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit gebied).

Aanleiding

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 oktober 2020 tot en met 8 december 2020 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: ontwerpbestemmingsplan

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Enschedesestraat de spoorlijn Hengelo-Enschede en de Waarbekenweg.

Aanleiding

De percelen hebben nu de bestemming 'Bedrijf'. De voorgenomen plannen voor het oprichten van perifere detailhandel passen niet in het bestemmingsplan. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 11 september tot en met 22 oktober 2013 ter inzage. U kunt nog steeds een een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Het verdere verloop van de procedure ziet er als volgt uit:

 • het ontwerpbestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan eventueel inclusief wijzigingen vast.
 • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu