Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010 en het Veegplan buitengebied uit 2016 op onderdelen te herzien. Het gaat om wijzigingen op perceelsniveau. Het betreft hier veelal percelen waarop al eens een ontheffing is verleend, waar een agrarisch bedrijf is gestopt, waar de feitelijke situatie niet (meer) overeenkomt met de bestemmingsplansituatie of waar de bestemmingsplansituatie per abuis niet helemaal goed was opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Het bestemmingsplan betreft de onderstaande percelen:
1 Korte Smienkweg 10
2 Twekkelerweg 351 t/m 357
3 Deldenerdijk 60
4 Geurdsweg 14-20
5 Nieuwe Grensweg 43-49
6 Esmanvoetpad 11
7 Twekkelerweg 323 t/m 333
8 Withagsmedenweg nabij 5
9 Drienerschoolweg 11
10 Eetgerinksweg 15-15a-15b-17
11 Haarweg 3-5
12 Woolderbroekweg 30
13 Gasleiding nabij Beckum
14 Dalmedenweg 16
15 Schalmedenweg 6 t/m 10
16 Sluitersdijk 42
17 Drienerwoldeweg 33-35
18 Wolfkaterweg 55D-57

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen gewijzigd vastgesteld. 

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0143-0301. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele gewijzigd vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0152-0301. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg gewijzigd vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0153-0301. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

Binnen het project ‘Veldvervanging’ wordt in opdracht van TenneT het verouderde 110kV hoogspanningsstation Hengelo Weideweg omgebouwd naar een nieuwe standaard. Deze aanpassing kan op grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom wordt het vigerende bestemmingsplan herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het bestemmingsplan Stationsvervanging Hengelo Weideweg vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0154-0301. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus 2022. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft perceel Pruisische Veldweg 220.

Aanleiding

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet erin om op perceel Pruisische Veldweg 220 naast het bestaande tuincentrum/de kwekerij, het hoveniersbedrijf en de dierenartsenpraktijk, ook andere functies zoals bedrijfsmatige activiteiten van milieucategorie 1 of 2, ambachtelijke bedrijven en recreatief medegebruik mogelijk te maken. De bouwmogelijkheden worden ten opzichte van het geldende plan ruim 2700 m2 ingeperkt. Tevens worden de twee op het perceel aanwezige bedrijfswoningen omgezet naar (burger)woningen. In de huidige situatie zijn binnen het plangebied een aantal weilanden aanwezig. Deze vallen nu onder de bestemming Bedrijf. Bij deze planherziening krijgen deze weilanden de bestemming Agrarisch. Deze gronden mogen onder meer worden gebruikt voor hobbymatig agrarisch gebruik, groen en recreatief medegebruik. Door deze omzetting verdwijnt een groot deel van de bedrijfsbestemming. De bestaande weilanden met de al aanwezige beplanting zorgen voor een goede al bestaande landschappelijke inpassing.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 30 maart tot en met 10 mei 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

 De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een perceel nabij Eetgerinksweg 25 en Morshoekweg 25.

Aanleiding

Het ontwerp bestemmingsplan maakt op een perceel aan de Eetgerinksweg (nabij 25) de bouw van één woning in het kader van de Rood voor Rood regeling mogelijk. Dit ter compensatie van de sloop van 937 m2 landschapsontsierende bebouwing op percelen aan de Eetgerinksweg (nabij 25), de Morshoekweg 25 en de Schalmedenweg. Ook wordt de bestemming van de slooplocatie aan de Morshoekweg 25 gewijzigd van bedrijf naar wonen, dit ten behoeve van de bestaande woning aan de Morshoekweg 25.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 30 maart tot en met 10 mei 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Scandinaviëlaan, Hesselerweg, Bornsedijk, Veergoorsdijk en de Kristenbosweg. In het plangebied liggen onder andere een plantengroothandel, een boomkwekerijbedrijf, een huidverzorgingspraktijk/schoonheidssalon 'Villa Vital', een paardenhouderij en een aantal woningen. De agrarische gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als productiegronden voor akker- en tuinbouw.

Het bestemmingsplan Buitengebied, omgeving Kristenbos is grotendeels conserverend, het huidige gebruik wordt vastgelegd, maar wel met de nodige flexibiliteitsbepalingen. Omdat het plangebied onderdeel uitmaakt van het buitengebied is qua bouw- en gebruiksregels zoveel mogelijk aangesloten bij het bestemmingsplan Buitengebied en het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied.
Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit bestemmingsplan.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 23 maart tot en met 3 mei 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

 De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het parkeerterrein van winkelcenterum Esrein, de Laan Hart van Zuid en woonpercelen aan de Ottoweg en de Loweg.

Aanleiding

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein bevindt zich langs de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein. Tot 2010 heeft op deze locatie bedrijfsbebouwing gestaan, sinds de sloop van deze bebouwing heeft het terrein braak gelegen. Initiatiefnemer is voornemens dit gebied te herontwikkelen tot een woongebied met 68 woningen. De ontwikkeling, het woongebied wordt De Appendage genoemd, voorziet concreet in 33 grondgebonden woningen en 35 appartementen rondom een gezamenlijke groene binnenruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Hart van Zuid. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan De Appendage voorziet daarin.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Aanleiding

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf.

Aanleiding

De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Broek, Noordrand gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Tevens is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De Raad van State heeft dit verzoek echter op 8 maart 2022 afgewezen. Hierdoor is het bestemmingsplan op 19 januari 2022 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het bestemmingsplan Spoorfietsen heeft betrekking op meerdere kleine locaties in Twekkelo en een locatie nabij het FBK-stadion.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, die gebruikt gaan worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 13 januari 2021 het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 3 februari tot en met 16 maart 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de inzagetermijn zijn 2 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien het ingediende verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken, is het plan op 17 maart 2021 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Schoolbeekweg, links van huisnummer 48.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg is opgesteld om mogelijk te maken dat een rood voor rood woning opgericht kan worden op het perceel links van de Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).

Procedure

De gemeenteraad heeft op 2 december 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit gebied).

Aanleiding

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 oktober 2020 tot en met 8 december 2020 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu