Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een perceel tussen Enschedesestraat 236a en 244.

Aanleiding

Het is een braakliggend perceel. In het vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de huidige bestemming Gemengd te wijzigen in de bestemming Wonen. In het wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van deze wijzigingsmogelijkheid om twee woningen op het perceel te realiseren.

Procedure

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 23 november 2022 tot en met 3 januari 2023 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BPW0079-0201. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3498571. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met André Otten. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft de locatie van de voormalige oprit van de Boekeloseweg naar de nieuwe Boekelosebrug.

Aanleiding

Op de locatie van dit plangebied is ruimte voor een nieuwe bedrijfslocatie in de vorm van een nieuw bedrijfsgebouw aan de Laan Hart van Zuid. Het ontwerpplan laat diverse soorten bedrijvigheid toe. Het perceel sluit aan  bij en maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Twentekanaal. Voor deze kavel zijn ook beeldkwaliteitseisen (Beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West) gemaakt.

Procedure

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 9 november tot en met 20 december 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0141-0201. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3499806. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met André Otten. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van Lansinkveld-Noord, waar het ROC is.

Aanleiding

Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een dynamisch stadsdeel met een combinatie van wonen, werken, leren en ontmoeten met een goede bereikbaarheid en ligging nabij de binnenstad. Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Het gebied De Hofmakerij is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Het ligt ten zuiden van Lansinkveld-Noord, waar het ROC is. In het gebied zijn nu een aantal (tijdelijke) parkeerplaatsen aanwezig. Nijhuis Bouw realiseert in opdracht van Welbions 20 woningen voor de sociale huur. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Hengelo Zuid - Breemarsweg e.o.. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan De Hofmakerij voorziet daarin.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 28 september 2022 tot en met 8 november 2022 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Aanleiding

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf.

Aanleiding

De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Broek, Noordrand gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Tevens is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De Raad van State heeft dit verzoek echter op 8 maart 2022 afgewezen. Hierdoor is het bestemmingsplan op 19 januari 2022 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het bestemmingsplan Spoorfietsen heeft betrekking op meerdere kleine locaties in Twekkelo en een locatie nabij het FBK-stadion.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, die gebruikt gaan worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 13 januari 2021 het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 3 februari tot en met 16 maart 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de inzagetermijn zijn 2 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien het ingediende verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken, is het plan op 17 maart 2021 in werking getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Schoolbeekweg, links van huisnummer 48.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg is opgesteld om mogelijk te maken dat een rood voor rood woning opgericht kan worden op het perceel links van de Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).

Procedure

De gemeenteraad heeft op 2 december 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage. 

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit gebied).

Aanleiding

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 oktober 2020 tot en met 8 december 2020 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu