Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen digitaal inzien.

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Alle informatie over onherroepelijke bestemmingsplannen van de gemeente Hengelo is terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U vindt hier bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Naar Ruimtelijke Plannen

 

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

Bestemmingsplan 'Dalmeden' is een globaal bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid. Een groot deel van de kavels in de woongebieden Kern, Bos, Kamers, Stromen en Meander Zuid zijn verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk. De stedenbouwkundige opzet van het woongebied Meander Noord is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Er is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een quickscan flora en fauna en een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Een Wet natuurbescherming ontheffing moest worden aangevraagd bij de Provincie en is verleend. De toelichting is hierop aangepast. Ook zijn er ambtelijk enkele wijzigingen aangebracht. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 20 december 2023 het bestemmingsplan Meander Noord gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 10 januari 2024 tot en met 20 februari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

In juli 2022 zijn de ‘Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo’ vastgesteld. Hierin staat hoe standplaatsvergunningen worden verdeeld. Een voorwaarde in deze beleidsregels is dat een standplaats moet passen in het geldende bestemmingsplan. Op dit moment is dat niet voor alle standplaatsen het geval. In het bestemmingsplan ‘Parapluplan standplaatsen’ wordt voor alle vergunde standplaatsen een functieaanduiding opgenomen, waarbinnen een standplaats planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Het bestemmingsplan maakt op het perceel Schalmedenweg 21 een woningbouwontwikkeling mogelijk. Op dit perceel is een intensieve veehouderij gevestigd. De initiatiefnemer is van plan om het intensieve agrarische bedrijf op deze locatie te beëindigen. Op de vrijgekomen locatie worden dan alle agrarische gebouwen, kuilvoerplaten en voersilo's gesloopt en als compensatie hiervoor worden, via de rood-voor-rood-regeling, 5 compensatiewoningen/kavels gerealiseerd. Deze zijn noodzakelijk voor de transformatie van deze locatie en het realiseren van een extensief agrarisch bedrijf elders. Met het beëindigen van het agrarische intensieve bedrijf, vervallen ook alle milieuvergunningen en kan de verleende vergunning voor een veeschuur die nog niet gebouwd is niet meer worden uitgevoerd. De nieuwe woningen worden landschappelijk ingepast waardoor de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt versterkt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Het deel van het Gezondheidspark dat globaal is gelegen tussen de Aletta Jacobslaan, Geerdinksweg en het spoor Hengelo-Delden wordt ontwikkeld tot een woonwijk waar maximaal 145 woningen gerealiseerd kunnen worden. De te realiseren woningen betreffen zowel appartementen als grondgebonden woningen.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 29 november 2023 tot en met
9 januari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

 

Ontwerp beeldkwaliteitsplan Gezondheidspark, Erve Berchus

De bebouwing binnen het plangebied zal worden getoetst aan het ‘Beeldkwaliteitplan Gezondheidspark, Erve Berchus’. Dit beeldkwaliteitplan is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te toetsen en te bewaken. Later, wanneer het gebied ontwikkeld is, zal het in de welstandsnota worden opgenomen.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan lag van 29 november 2023 tot en met 9 januari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn konden inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Een groot deel van de kavels in Dalmeden is inmiddels verkocht of in optie. In 2023 is het bestemmingsplan voor woongebied Meander Noord vastgesteld. Hier worden 110 woningen gerealiseerd. Het woongebied Dalmeden, Kamers is het laatste gebied dat in het gebied Dalmeden ontwikkeld kan worden. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van 44 woningen in woongebied Kamers mogelijk.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag 15 november 2023 tot en met 2 januari 2024 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. 

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

Op het perceel Enschedesestraat 406 was voorheen een paardenfokkerij gevestigd. Initiatiefnemer heeft verzocht om in het kader van de rood voor rood regeling twee woningen te mogen bouwen op dit perceel. Dit plan past niet in het geldende bestemmingsplan, daarom is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Naast het Rood voor Rood-project wordt in dit bestemmingsplan de verleende ontheffing voor het gebruiken van een bestaande schuur als woning ingepast (VAB) en krijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning een woonbestemming. Onderdeel van de totaalontwikkeling is een forse landschappelijke verbetering in het gehele plangebied. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2023 het bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406 gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 oktober tot en met 5 december 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, waardoor het bestemmingsplan nog niet in werking is getreden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Ontwerp bestemmingsplan


Aanleiding

Het plangebied betreft het terrein waar voorheen het fysisch laboratorium van Stork en later Stork Primoteq waren gevestigd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Parallelweg LS, de bebouwing aan de Egbertstraat, de Berfloweg en het terrein behorende bij De Verééniging/Wapen van Hengelo. Op deze locatie wordt de voormalige productiehal gesloopt. Hier komen appartementen voor terug. Daarnaast wordt het voormalig kantoor van het fysisch laboratorium getransformeerd naar appartementen. In totaal worden 57 appartementen gerealiseerd.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 25 oktober 2023 tot en met 5 december 2023 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. 

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Aanleiding

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Met dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022 het parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Status bestemmingsplan: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan


Plangebied

Het plangebied betreft een groot deel van het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.

Aanleiding

Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In overleg met de eigenaar is tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen de ruimtelijke kaders. In het geldende bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In voorliggende plan is het aantal woningen gemaximaliseerd. Het voorliggende plan staat alleen wonen toe. De in het geldende plan opgenomen mogelijkheden voor onder meer horeca, dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met maximaal 72 appartementen en 22 grondgebonden woningen te realiseren.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu