Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingsvergunning voor aanleg

Wilt u werkzaamheden uitvoeren die uw leefomgeving veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

Dan hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor aanleg nodig. In het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit voor een bepaald gebied staat wanneer die vergunning voor aanleg verplicht is.

Een aanlegvergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn voor:

 • het aanleggen of ophogen van een pad of weg,
 • het ophogen van wallen,
 • het graven of dempen van sloten,
 • het verwijderen, aanleggen of wijzigen van oppervlakteverhardingen,
 • het aanbrengen van oeverbeschoeiingen en aanlegplaatsen.

Dat u voor bepaalde werkzaamheden;een vergunning nodig hebt, heeft een reden. Die reden is dat de gemeente het landelijk gebied wil beschermen. Bijvoorbeeld vanwege:

 • de landschappelijke waarde (zoals openheid van het landschap of behoud van de kavelstructuur),
 • de archeologische waarde,
 • de cultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht),
 • het grondwater (voorkomen aantasting grondwater),
 • de leidingen (voorkomen problemen van werking leidingen).

In sommige gevallen hebt u voor uw werkzaamheden, naast de omgevingsvergunning voor aanleg, ook een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. En als er gronden worden opgehoogd, moeten wij op grond van het bouwstoffenbesluit ook weten welke stoffen u gebruikt om de grond op te hogen.

U kunt de omgevingsvergunning voor aanleg op twee manieren aanvragen:

 • Met DigiD via Omgevingsloket online. U kunt uw aanvraag met bijlagen helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Zonder DigiD via Omgevingsloket online. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor een aanvraag op papier betaalt u extra leges omdat de verwerking hiervan meer tijd kost.

Let op: De vragenlijst in het omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen.

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Die procedure duurt maximaal acht weken.
 • Is uw aanvraag een onderdeel van meerdere activiteiten? En geldt voor deze activiteiten de uitgebreide procedure van de Wabo? Dan duurt de procedure maximaal 26 weken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet volledig? Dan krijgt u het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De gemeente schort dan de behandeltermijn op gedurende een bepaalde termijn.
 • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via de gemeentepagina van het Hengelo's Weekblad en op de website overheid.nl. Belanghebbenden kunnen dan nog binnen zes weken bezwaar maken.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2023.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu