Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingsvergunning voor aanlegactiviteit

Wilt u werkzaamheden uitvoeren die uw leefomgeving veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

Dan hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig. In het omgevingsplan staat of voor een bepaald gebied een vergunning voor een aanlegactiviteit verplicht is.

Een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor:

 • het aanleggen of ophogen van een pad of weg,
 • het ophogen van wallen,
 • het graven of dempen van sloten,
 • het verwijderen, aanleggen of wijzigen van oppervlakteverhardingen,
 • het aanbrengen van oeverbeschoeiingen en aanlegplaatsen.

Dat u voor bepaalde werkzaamheden;een vergunning nodig hebt, heeft een reden. Die reden is dat de gemeente het landelijk gebied wil beschermen. Bijvoorbeeld vanwege:

 • de landschappelijke waarde (zoals openheid van het landschap of behoud van de kavelstructuur),
 • de archeologische waarde,
 • de cultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht),
 • het grondwater (voorkomen aantasting grondwater),
 • de leidingen (voorkomen problemen van werking leidingen).

In sommige gevallen heeft u voor uw werkzaamheden, naast de omgevingsvergunning voor de aanlegactiviteit, ook een ontheffing van het omgevingsplan nodig. En als er gronden worden opgehoogd, moeten wij op grond van het bouwstoffenbesluit ook weten welke stoffen u gebruikt om de grond op te hogen.

U kunt de omgevingsvergunning voor aanleg op twee manieren aanvragen:

 • Met DigiD via Omgevingsloket. U kunt uw aanvraag met bijlagen helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Zonder DigiD via Omgevingsloket. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor een aanvraag op papier betaalt u extra leges omdat de verwerking hiervan meer tijd kost.

Let op: De vragenlijst in het omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH.

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure van de Omgevingswet. Die procedure duurt maximaal acht weken.
 • In sommige gevallen gedlt de uitgebreide procedure van de Omgevingswet. Dan duurt de procedure maximaal zes maanden.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet volledig? Dan krijgt u het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De gemeente schort dan de behandeltermijn op gedurende een bepaalde termijn.
 • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via de gemeentepagina van het Hengelo's Weekblad en op de website overheid.nl. Belanghebbenden kunnen dan nog binnen zes weken bezwaar maken.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu