Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.

In Nederland willen wij graag dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun mogelijkheden benutten. Onderwijs is daarbij heel belangrijk. Zo belangrijk dat kinderen in Nederland wettelijk verplicht zijn om onderwijs te volgen. Verzuimen van school mag niet van de Leerplichtwet.

Als uw kind 4 jaar is mag het al naar school. De meeste kinderen gaan op die leeftijd ook naar school, maar het is nog niet verplicht. Wordt uw kind 5 jaar? Dan gaat de leerplicht in. Dat is op de eerste schooldag in de maand na de verjaardag van uw kind. Voorbeeld: uw kind wordt 5 jaar op 9 februari. Het moet dan naar school op de eerste schooldag in maart.

Leerplichtige kinderen moeten 5 dagen in de week naar een door de wet erkende school. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind is jarig op 9 februari. Het is dan leerplichtig tot 1 augustus.

Na de leerplicht geldt voor de meeste jongeren de kwalificatieplicht.

Na het einde van de leerplicht, krijgen de meeste jongeren te maken met de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt namelijk voor jongeren die:

  • nog geen 18 jaar zijn,
  • nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die:

  • certificaten of een diploma hebben gehaald op het praktijkonderwijs,
  • in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid volgen.

De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat de startkwalificatie is gehaald of tot de 18e verjaardag.

Voortijdige schoolverlaters

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 17 en 23 jaar die niet op school zitten en geen diploma hebben op minimaal vwo-, havo- of mbo2-niveau. Op de pagina voortijdig schoolverlaten vindt u hierover meer informatie.

Als ouder of verzorger moet u uw leerplichtige kind zelf inschrijven bij een school of instelling. Doet u dat niet, dan bent u strafbaar. De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal tegen u opmaken.

Wanneer uw kind geen onderwijs kan volgen vanwege lichamelijke of psychische problemen, of als u overwegende bedenkingen hebt tegen de richting van het onderwijs, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Vrijstelling van de leerplicht is ook mogelijk als uw kind op een school in het buitenland staat ingeschreven en daar naar school gaat. U moet hiervan wel bewijsstukken kunnen overleggen. Onder het volgende kopje kunt u lezen wat u precies moet regelen als uw kind in het buitenland naar school gaat.

Een beroep op vrijstelling van de leerplicht doet u bij de leerplichtambtenaar. Een verzoek voor het komende schooljaar moet u voor 1 juli indienen.

Staat uw kind in Hengelo ingeschreven? Maar gaat het naar een basisschool of middelbare school in het buitenland? Dan moet u een beroep doen op vrijstelling van inschrijving op een school in Nederland. U moet:

  • uw beroep op vrijstelling voor 1 juli indienen bij de leerplichtambtenaar,
  • aan het begin van het schooljaar een verklaring van de buitenlandse school inleveren bij de leerplichtambtenaar. In die verklaring moet staan dat uw kind op de buitenlandse school als leerling staat ingeschreven.
  • aan het eind van het schooljaar het formulier 'Regelmatig bezoek buitenland' inleveren bij de leerplichtambtenaar.

Als uw kind langer dan 8 maanden in het buitenland naar school gaat, dan gaat de gemeente ervan uit dat uw kind daar ook woont. Uw kind valt dan niet meer onder de Nederlandse leerplicht. U moet uw kind zelf bij de gemeente uitschrijven. Doet u dat niet, dan kan de gemeente, na het doen van onderzoek, zelf besluiten om uw kind uit te schrijven. Dat heeft gevolgen voor allerlei voorzieningen, zoals de kindertoeslag of de zorgverzekering.

Schoolverzuim is onder te verdelen in geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld als een leerling vaak te laat komt, spijbelt of in schooltijd op vakantie gaat.

De leerplichtambtenaar

De school moet ongeoorloofd verzuim melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat vervolgens op zoek naar de oorzaken van het ongewenste verzuim. Hij nodigt u en uw kind uit voor een gesprek. U bent verplicht om naar dat gesprek toe te gaan en mee te werken aan het onderzoek. Na het gesprek kan de leerplichtambtenaar eventueel verdere actie ondernemen.

De leerplichtambtenaar zoekt mee naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Hij geeft informatie, advies en hulp en hij bemiddelt. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat de gevolgen zijn als zij de Leerplichtwet overtreden. Als de school, de ouders of de leerling zich niet aan de wet houden, dan kan de ambtenaar maatregelen nemen (zoals een Halt-straf) of een proces-verbaal opmaken. Justitie bepaalt daarna of er een straf volgt.

Mijn kind is ziek

Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U moet wel altijd direct aan de school melden dat uw kind ziek is. Is uw kind vaak ziek? Dan bespreekt de school dat met de schoolarts en met de leerplichtambtenaar. Waarschijnlijk krijgt uw kind dan een uitnodiging voor een onderzoek door de schoolarts. U bent verplicht daaraan mee te werken. Ook is het mogelijk dat de leerplichtambtenaar contact met u opneemt.

Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven. Toch kunnen er belangrijke redenen zijn waarom u extra verlof wilt aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

  • een familiegebeurtenis, zoals een huwelijk of een begrafenis,
  • het kunnen voldoen aan een godsdienstige verplichting.

De school kan u meer informatie geven over wanneer verlof verleend kan worden.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Dat formulier is bij de school verkrijgbaar. In het algemeen moet u uw aanvraag minstens twee maanden van tevoren indienen bij de directeur van de school.

Beoordeling verlofaanvragen

De schooldirecteur beslist over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen. Duurt het verlof langer? Dan beslist de leerplichtambtenaar. De directeur en de leerplichtambtenaar volgen hierbij de regels van de Leerplichtwet. Soms moet u bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld een kopie van een overlijdensakte. U krijgt schriftelijk bericht of het verlof is toegekend of niet.

Luxe verzuim

Ongeoorloofd verzuim rond de vakanties heet ook wel 'luxe verzuim'. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxe verzuim. Als u uw kinderen rondom de vakantieperioden zonder toestemming van school houdt, dan bent u strafbaar.

Tegemoetkoming studiekosten

Ouders van leerlingen tot en met 17 jaar in het voortgezet onderwijs of het (middelbaar) beroepsonderwijs kunnen, afhankelijk van hun inkomen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Voor informatie kunt u bellen met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): 050 - 599 77 55. Het regiokantoor van DUO is te vinden in het Stadskantoor in Enschede (Hengelosestraat 51). Studenten met vragen over studiefinanciering, het studentenreisproduct, de loting voor een studie of een studieschuld, kunnen op afspraak bij dit kantoor terecht. Het kantoor is elke woensdag geopend.

Kindpakket

Hebt u een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. Een kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen: vergoeding schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, een fiets en een computer. Uitgebreide informatie vindt u op de pagina kindpakket.

Hebt u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen met (074) 245 91 31 of mailen met leerplicht@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu