Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingslawaai

Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid.

Daarom is de Europese Richtlijn omgevingslawaai opgesteld en is de Wet milieubeheer aangepast. Het doel van de regels is om hinder en schadelijke gevolgen door omgevingslawaai zoveel mogelijk te vermijden, te voorkomen of te verminderen. Gemeenten van een bepaalde grootte moeten eens in de vijf jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan opstellen. De gemeente Hengelo heeft op 20 juni 2017 voor de tweede keer zo'n geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op deze kaart is de gemiddelde waarde te zien van het omgevingslawaai dat wegverkeer, treinverkeer en industrie in 2016 veroorzaakten in of nabij de gemeente Hengelo. Deze geluidsbelastingkaart was de basis voor het Actieplan omgevingslawaai 2018-2023.

Het Actieplan omgevingslawaai 2018-2023 (Pdf) benoemt de mogelijkheden om geluidshinder te verminderen op vijf nog overgebleven hotspots (plekken met geluidsoverlast). Twee van die plekken zijn in de periode 2018-2023 aan de beurt voor groot onderhoud.

Ook geeft het actieplan een overzicht van de uitgevoerde acties uit het Actieplan 2013-2018.

Wilt u niet het hele actieplan lezen? Er is ook een samenvatting (Pdf).

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidsbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op Incinity.nl.

Tips voor het gebruik van de digitale kaart:

 • U hebt Internet Explorer (versie 8 en hoger), Firefox of Google Chrome nodig.
 • Bij Gebied selectie kies Hengelo.
 • Zoek eerst uw woning: Typ uw postcode (zonder spatie en zonder huisnummer) of de straatnaam in het zoekveld in de linker bovenhoek van de kaart.
 • Maak een keus bij Scenario: Hengelo_Rail, Hengelo_Industrie of Hengelo_Weg. U kunt kiezen uit 2011 of 2016.
 • Klik vervolgens op Geluidshinder.
 • Voor de gemiddelde dagwaarde vinkt u Contouren Lden aan.
 • Voor de gemiddelde nachtwaarde vinkt u Contouren Lnight aan.
 • Door op de tekst Contouren Lden of Contouren Lnight te klikken ziet u de bijbehorende legenda.
 • Als u Panden Lden of Panden Lnight aanvinkt, kunt u op basis van de kleur de klasse zien waarin uw woning valt.
 • Wilt u de berekende waarden zien? Klik dan binnen een bepaald scenario op uw woning. In het hulpscherm ziet u dan de berekende waarden die horen bij het scenario dat u hebt gekozen. Industrielawaai heeft geen berekende waarde.
 • Wilt u de wegenstructuur zien waarop de berekeningen zijn gebaseerd? Klik dan op Eigen brondata en vink Wegvakken aan.
 • Wilt u zien of er geluidwerende maatregelen voor uw woning zijn getroffen (gevelisolatie, stil wegdek of geluidsscherm)? Vink dan Gesaneerde panden aan bij Geluidhinder. Ook woningen waarbij uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de binnenwaarde voldoet aan de norm, worden hier als gesaneerd weergegeven.

Team Ruimtelijke Ordening
Telefoon: 14 074
E-mail: gemeente@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu