Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Omgevingslawaai

Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid.

Daarom is de Europese Richtlijn omgevingslawaai opgesteld en is de Wet milieubeheer aangepast. Het doel van de regels is om hinder en schadelijke gevolgen door omgevingslawaai zoveel mogelijk te vermijden, te voorkomen of te verminderen. Gemeenten van een bepaalde grootte moeten eens in de vijf jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan opstellen. De gemeente Hengelo heeft op 29 november 2022 voor de derde keer zo'n geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op deze kaart is de gemiddelde waarde te zien van het omgevingslawaai dat wegverkeer, treinverkeer en industrie in 2021 veroorzaakten in of nabij de gemeente Hengelo.

Voor het inzichtelijk maken van de geluidssituatie wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen. Vanaf 2021 is een nieuw Europees rekenmodel verplicht (Cnossos). Daardoor ligt de berekende geluidsproductie veel hoger dan in 2016. Om de verschillen beter inzichtelijk te kunnen maken zijn de gegevens van 2021 ook beschikbaar in de voor Nederland gebruikelijke rekenmethode RMG.  

De gemeente gebruikt de geluidsbelastingkaart om eventuele problematiek door geluidshinder waar mogelijk aan te pakken. De gemeente stelt in 2023 een actieplan op.

Geluidskaarten en actieplannen worden iedere 5 jaar gemaakt. Zo controleert de gemeente of de situatie beter of slechter is geworden.

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidsbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op Incinity.nl.

Tips voor het gebruik van de digitale kaart:

 • U hebt Internet Explorer (versie 8 en hoger), Firefox, Microsoft Edge of Google Chrome nodig.
 • Bij Gebied selectie kies Hengelo.
 • Zoek eerst uw woning: Typ uw postcode (zonder spatie en zonder huisnummer) of de straatnaam in het zoekveld in de linker bovenhoek van de kaart.
 • Maak een keus bij Scenario: Hengelo_Rail of Hengelo_Weg. U kunt kiezen uit 2011, 2016 of 2021.
 • Bij industrielawaai, Hengelo_Industrie, zijn alleen de contouren te zien. Die zijn door de jaren heen niet veranderd. 2021 is dus gelijk aan 2011.
 • Klik vervolgens op Geluidshinder.
 • Voor de gemiddelde dagwaarde vinkt u Contouren Lden aan.
 • Voor de gemiddelde nachtwaarde vinkt u Contouren Lnight aan.
 • Door op de tekst Contouren Lden of Contouren Lnight te klikken ziet u de bijbehorende legenda.
 • Als u Panden Lden of Panden Lnight aanvinkt, kunt u op basis van de kleur de klasse zien waarin uw woning valt.
 • Wilt u de berekende waarden zien? Klik dan binnen een bepaald scenario op uw woning. In het hulpscherm ziet u dan de berekende waarden die horen bij het scenario dat u hebt gekozen. Industrielawaai heeft geen berekende waarde.
 • Wilt u de wegenstructuur zien waarop de berekeningen zijn gebaseerd? Klik dan op Eigen brondata en vink Wegvakken aan.
 • Wilt u zien of er geluidwerende maatregelen voor uw woning zijn getroffen (gevelisolatie, stil wegdek of geluidsscherm)? Vink dan Gesaneerde panden aan bij Geluidhinder. Ook woningen waarbij uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de binnenwaarde voldoet aan de norm, worden hier als gesaneerd weergegeven.

Team Ruimtelijke Ordening
Telefoon: 14 074
E-mail: gemeente@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu