Buitengebied - Kristenbos

Plangebied

De grens van het plangebied Buitengebied - Kristenbos wordt gevormd door de Beneluxlaan, Veergoorsdijk, Kristenbosweg, Hesselerweg en Scandinaviëlaan. Het perceel Bornsedijk 101 is buiten dit bestemmingsplan gelaten omdat hiervoor vrij recent nog een bestemmingsplan is vastgesteld.

Aanleiding

Voor het plangebied Kristenbos is in 2005 de Nota van Uitgangspunten (Gebundelde Gedachte) vastgesteld door de raad. Het gebied zou op basis hiervan ontwikkeld kunnen worden tot een gebied waarin ruimte wordt geboden voor een mengeling van bedrijven, scholen, sportvoorzieningen en woonfuncties. In 2007 is hiertoe een bestemmingsplanprocedure gestart, deze procedure is echter door de veranderde economische situatie niet doorgezet. Volgens de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Het geldende bestemmingsplan in het plangebied Buitengebied - Kristenbos stamt uit 1974. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting wordt het bestemmingsplan nu geactualiseerd.

Procedure

 Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 23 september tot en met 3 november 2015 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Het gaat hier om een bestemmingsplan dat de procedure uit de Wet ruimtelijke ordening zal volgen. Het verdere verloop van de procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast.
  • 2e ter inzage legging: tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?