Gemeenteraad op 10-2-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 10 feb 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De raad wordt voorgesteld om het bodembestedingsplan 2020 en 2021 vast te stellen. Hierin is beschreven hoe de middelen uit de reserve bodem besteed zullen worden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het Plan van aanpak beschrijft de stappen van het proces, de organisatie en de planning om te komen tot de omgevingsvisie voor het de binnenstad en Hart van Zuid. De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving van de binnenstad en Hart van Zuid.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mevrouw Van Wier (Lokaal Hengelo) en de heer L. Janssen (lid Janssen).

College en raad van Hengelo hebben van de Vrienden van het Weusthag een visie en ambitieplan voor het Weusthagpark ontvangen. Dit plan is in opdracht van de raad opgesteld en is onder regie van de Vrienden van het Weusthag in samenwerking met verschillende partijen, belanghebbenden en geïnteresseerden in het Weusthagpark tot stand gekomen. Het college heeft ingestemd met de besteding van beschikbaar gestelde budgetten voor 2020 en 2021 en de raad hierover geïnformeerd. Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om de ambitie voor het verbeteren van de kinderboerderij verder uit te werken en een voorstel in te dienen hoe dit te realiseren. De raad wordt voorgesteld om het ambitieplan te omarmen en het ambitieplan onderdeel te maken van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor het Stedelijk gebied van Hengelo.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Voor het woongebied Stromen is, op basis van het in 2008 door de raad vastgestelde globale bestemmingsplan Dalmeden, een uitwerkingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen is in 2013 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Door de gedeeltelijke vernietiging van het globale bestemmingsplan Dalmeden door de Raad van State, konden in 2013 enkele kavels niet meegenomen worden in het uitwerkingsplan. Hiervoor is het nu voor liggende bestemmingsplan opgesteld. Naast het mogelijk maken deze drie nieuwe bouwkavels, biedt het voorliggende bestemmingsplan de mogelijkheid om één kavel te splitsen in twee kavels (hoek Hollands Diep en Biesbosch). Door de grootte, de vorm en de ligging kunnen hier twee kavels van worden gemaakt met afmetingen die meer tegemoet komt aan de behoefte van kavelzoekers. Het splitsen van de kavel doet geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit en past in de voor Dalmeden vastgestelde uitgangspunten. Het ontwerp bestemmingsplan kavels Stromen heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan kavels Stromen vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mevrouw Nijhof (PVV).

De gemeenteraad stelt het Bankreglement vast van de Stadsbank Oost Nederland. In dit nieuwe bankreglement worden de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden vastgelegd. Hierdoor beschikt de Stadsbank weer over een geactualiseerd bankreglement. Het betreffen technische wijzigingen. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de bevoegdheidstoedeling aan de verschillende organen van de Stadsbank. De voorgestelde intrekking van het Bankreglement 2007 en de vaststelling van het Bankreglement 2020 hebben geen consequenties de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeenteraad van Hengelo vindt het belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben binnen welke termijn na het eerste gesprek er een beslissing wordt genomen op hun aanvraag om schuldhulpverlening. Hiervoor is de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vastgesteld. Hierin wordt een termijn van maximaal acht weken gesteld, conform de uitvoeringspraktijk bij andere wetgeving in het sociaal domein. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door het team BudgetAlert. Er wordt altijd maatwerk verleend en als de beschikking eerder verstuurd kan worden dan wordt dit uiteraard gedaan.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 10-02-2021