Gemeenteraad op 7-10-2020

Locatie Digitale vergadering via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 07 okt 2020 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Aan de heer P. (Patrick) Rillmann is wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 21 september 2020 is de heer H.L. (Han) ter Beek voor een periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van H.L. ter Beek geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 23 december 2020.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt dhr. Rikkerink (CDA) mede, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer H. ter Beek (LokaalHengelo) toe te laten als raadslid.

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat van het onderzoek 'Met beleid garant staan?' aangeboden aan de gemeenteraad. Een doorwerkingsonderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een 213a onderzoek uit 2014. Dit betrof een onderzoek van het college naar het verstrekken van leningen en garanties voor maatschappelijke doelen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en de aanbevelingen. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen een aantal aanbevelingen uit te voeren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Publieksvriendelijke tekst In het jaar 2011 is in de binnenstad voor het eerst een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval in de binnenstad, waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van in dit geval Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee door hiervoor een BIZ bijdrage te betalen. De stichting die de BIZ leidt is de Stichting Centrummanagement Hengelo(SCH). Dit jaar loopt de huidige BIZ periode af en het SCH bestuur wil een nieuwe BIZ oprichten voor de periode 2021-2025. De SCH heeft met de ondernemers in de binnenstad een ondernemersplan opgesteld om de binnenstad van Hengelo op de kaart te zetten en meer bezoekers naar het centrum van Hengelo te trekken. De SCH heeft een verzoek voor het opnieuw instellen van de BIZ bij het college neergelegd. Het college kan dit alleen mogelijk maken door hiervoor een overeenkomst te sluiten met de SCH en de gemeente voor te stellen om de benodigde "Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo 2021-2025" vast te stellen. Wanneer de gemeenteraad de verordening besluit vast te stellen, vloeit hieruit de verplichting voort van het college om een draagvlakmeting uit te voeren onder de ondernemers/ eigenaren in de binnenstad. De verordening en daarmee de BIZ 2021-2025 treedt pas in werking indien er sprake is van voldoende draagvlak.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten heeft van 20 mei tot en met 30 juni 2020 ter inzage gelegen. Over de omgevingsvisie zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. Enkele zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen. De omgevingsvisie Hengeloos Buiten wordt ter vaststelling aangeboden. De Omgevingswet verplicht gemeenten tot het opstellen van een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Deze visie vormt de eerste fase van de omgevingsvisie voor Hengelo. De tweede fase voor de binnenstad en Hart van Zuid wordt op dit moment voorbereid. De deel omgevingsvisie voor de rest van het stedelijk gebied volgt daarna als laatste fase.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: PVV

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Ingetrokken

Motie ingetrokken.

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt geen deel uit van dit gebied). Het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in het bestemmingsplan. De bestaande situatie is echter geen vaststaand gegeven. Daarom moet het plan wel flexibiliteit bieden. Binnen de verschillende bestemmingen is vaak wel een passend meervoudig gebruik mogelijk. Qua bebouwingsregels (bijvoorbeeld hoogtes) is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande (planologische) situatie en ook de bebouwingsgrenzen volgen zoveel mogelijk de bestaande bebouwing. Voor het overige verwijzen wij naar de inhoud van het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Hengelo op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen (PVV, L. Janssen, M. Boers, mw. S. van Wier-Koca) vastgesteld. Stemverklaring: Janssen en Boers.

Verworpen

Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 3 stemmen voor (L. Janssen en LokaalHengelo) verworpen. Stemverklaring: PVV.

Verworpen

Motie C02-M01 Beernink Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met 31 stemmen tegen en 5 stemmen voor (L. Janssen, LokaalHengelo en PVV) verworpen.

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2020 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college op programmaniveau in de Beleidsbegroting 2020. Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De raad heeft op 02 juli 2020 besloten uitvoering te willen geven aan het initiatiefvoorstel pilot maai- en zaaibeleid. Met het beschikbaar stellen van dit krediet zal de basisvariant worden uitgevoerd voor de aangewezen gebieden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen (SP, VVD PvdA, CDA en L. Janssen) vastgesteld. Stemverklaring: mw. J. Nijhof en mw. M. Huis in ‘t Veld

Onlangs heeft de gemeenteraad de Corona rapportage ontvangen, waarin de maatschappelijke en financiële impact van de Coronacrisis staat weergegeven. Onderdeel van de Coronarapportage is de uitwerking van de door de gemeenteraad aangenomen motie Wederopbloei. Voor de uitvoering van deze motie is de subsidieregeling Herstelfonds duurzame wederopbloei opgesteld. Voor de uitvoering van deze motie dient de raad het subsidieplafond vast te stellen. Met dit besluit wordt de raad voorgesteld het subsidieplafond vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Motie: D03-01 Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 13 stemmen voor (VVD, Burgerbelangen, Lokaal Hengelo en PVV) verworpen Stemverklaring: Vennegoor, Fiechter, van Wier.

Vastgesteld

Motie vreemd Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen (VVD, CDA, Lokaal Hengelo, PVV en F. Peters) vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 07-10-2020