Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodemenergie

Bodemenergie is belangrijk voor de verduurzaming van onze energievoorziening.

Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. In de zomer wordt het relatief koude grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt juist de aanwezige warmte uit het grondwater gebruikt. Bodemenergie is duurzaam: het bespaart op het gebruik van fossiele brandstoffen.

Met een open bodemenergiesysteem wordt grondwater aan de bodem onttrokken. Bovengronds wordt de warmte of kou uit het grondwater gehaald. Daarna wordt het grondwater teruggebracht in de bodem. Een open bodemenergiesysteem is pas rendabel als er veel warmte of kou nodig is. Dit type bodemenergie is daarom niet geschikt voor een individuele woning.

De Hengelose bodemopbouw is in het algemeen niet erg geschikt voor de winning van bodemenergie met open systemen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente.

Wet- en regelgeving

Voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem heeft u een vergunning nodig. Als u minder dan 10 m³ grondwater per uur onttrekt met een maximum van 5000 m³ per kwartaal is een melding genoeg. Hierbij mag u boringen plaatsen tot maximaal 50 meter minus maaiveld. Voor de aanleg van een open bodemsysteem is de provincie het bevoegd gezag. Meer informatie over vergunningaanvraag of melding vindt u op de website van Provincie Overijssel.

Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit een gesloten leidingwerk dat in de bodem wordt aangelegd. In het systeem circuleert een vloeistof die de temperatuur van het grondwater overneemt. Bovengronds wordt deze temperatuur afgegeven aan een warmtewisselaar, die het gebouw verwarmt of koelt. Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt er geen grondwater onttrokken. Een gesloten bodemenergiesysteem kan al snel rendabel zijn voor de warmtewinning voor een individuele woning.

De gemeente beoordeelt of het gesloten bodemenergiesysteem geplaatst mag worden. Voor grote provinciale inrichtingen is de provincie het bevoegd gezag.

Wet- en regelgeving

Bij een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW moet u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Bij een bodemzijdig vermogen kleiner dan 70 kW is een melding genoeg. De melding of vergunningaanvraag regelt u via het Omgevingsloket.

Wilt u een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen binnen een inrichting? Dan gelden dezelfde regels voor vergunning of melding. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij het omgevingsloket. Een melding kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Meer informatie over wet- en regelgeving bodemenergie vindt u op Rijkswaterstaat Bodem+.

Sinds 1 juli 2013 geldt het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staat waaraan een bodemenergiesysteem moet voldoen en wie het mag plaatsen.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu