Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodemsanering

Wilt u grond (of grondwater) saneren? Meld uw plannen bij de gemeente!

Bent u van plan om grond te saneren? Dan moet u dat melden bij de gemeente. De Wet bodembescherming en de Verordening bodemsanering Hengelo bepalen aan welke regels u moet voldoen. Voor het uitvoeren van een sanering kunt u twee verschillende procedures volgen:

 • de reguliere procedure volgens de Wet bodembescherming;
 • de eenvoudige procedure volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS).

Als u de reguliere procedure volgt, moet u een saneringsplan (laten) opstellen. U mag pas met saneren beginnen als de gemeente instemt met uw plannen.

U moet uw voornemen tot saneren melden met het meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging (Pdf). De eisen waaraan uw saneringsplan moet voldoen, staan in de nadere regels voor het saneringsplan (Pdf).

Soms is een eenvoudiger en snellere procedure mogelijk. Bijvoorbeeld als u een kleinschalige sanering wilt uitvoeren op een of meer percelen van dezelfde eigenaar. U hoeft dan geen saneringsplan te schrijven.

De eenvoudige procedure is beschreven in het Besluit uniforme saneringen (BUS). Meer informatie over deze procedure vindt u op Rijksoverheid.nl. Hier kunt u vinden welke voorwaarden er gelden. U vindt hier ook het formulier dat u moet gebruiken voor de melding bij de gemeente.

Voordat u een sanering kunt uitvoeren, moet de verontreiniging onderzocht zijn.
In de Regeling uniforme saneringen staat wat voor soort onderzoek er moet worden gedaan. Soms moet er een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd volgens de NTA 5755.

U mag met de sanering beginnen als de gemeente met uw plannen heeft ingestemd. Wel moet u 3 keer een melding doen. Het maakt daarbij niet uit of u de reguliere procedure of de eenvoudige procedure (BUS) volgt. Het gaat om de volgende meldingen:

 • Melding start sanering
  Minstens 5 dagen voordat u met de werkzaamheden begint, moet u dat melden aan de gemeente.
 • Melding diepste punt
  Als u het diepste punt van de ontgraving heeft bereikt, moet u dat melden aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Dat moet binnen 2 dagen na het bereiken van het diepste punt en voordat de aanvulgrond is aangebracht.
 • Melding einde sanering
  Als de sanering is afgerond, meldt u dat ook aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Dat moet uiterlijk 2 weken na de feitelijke afronding.

Voor deze meldingen kunt u het formulier gebruiken dat u heeft ontvangen toen de gemeente instemde met uw saneringsplan.

Wijzigingen altijd melden!

Wijzigt er tijdens de sanering iets in de uitvoering van uw saneringsplan of BUS-melding? Dan moet u dat melden bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Nadat de sanering is afgerond, moet u verslag doen van de uitgevoerde werkzaamheden en het bereikte resultaat. Hoe dat precies moet hangt af van de gevolgde procedure:

 • Na een reguliere sanering moet u een evaluatieverslag (laten) opstellen. Dit verslag kunt u opsturen met het meldingsformulier afronding bodemsanering (Pdf). Uw verslag moet voldoen aan de regels voor het evaluatieverslag (Pdf). De gemeente moet het evaluatieverslag binnen 15 weken na afloop van de werkzaamheden hebben ontvangen. Pas als de gemeente met het verslag heeft ingestemd, mag u de sanering beëindigen.
 • Na een eenvoudige sanering (BUS) moet u een evaluatieformulier invullen. Dit formulier kunt u vinden op Rijksoverheid.nl. De gemeente moet dit formulier binnen 8 weken na afloop van de werkzaamheden hebben ontvangen.

Soms moet u ook een nazorgplan opstellen. Bijvoorbeeld als er sprake is van restverontreiniging onder een gebouw. Waar zo'n plan aan moet voldoen, kunt u lezen in de regels voor het nazorgplan (Pdf). Een nazorgplan kunt u opsturen met het meldingsformulier afronding bodemsanering (Pdf).

Bij een voornemen tot sanering:

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1

U kunt telefonisch een afspraak maken.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Tijdens of na de sanering:

Omgevingsdienst Twente (ODT)
0546-749 500
info@odtwente.nl 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu