Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodemverontreiniging

Bepaalde stoffen in de grond kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem.

Vervuilde grond mag niet altijd overal voor gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u er geen moestuin mag aanleggen. Of dat u er geen grondwater mag oppompen.

Als u wilt weten of uw grond verontreinigd is, kunt u bij de gemeente bodeminformatie opvragen. U ontvangt dan een overzicht van alle gegevens die bij de gemeente bekend zijn over uw grond. U kunt ook zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren. Soms is dat zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, voor de activiteiten bouwen of milieu. Ook mensen die een pand (of een stuk grond) kopen, laten vaak bodemonderzoek doen. Maar dat is niet verplicht.

Als blijkt dat de bodem verontreinigd is, kan het nodig zijn om de grond te saneren. Of dat werkelijk moet, hangt af van de functie van het terrein. Op een bedrijfsterrein is meestal meer vervuiling toegestaan dan bij een woonhuis met tuin.

Als er sprake is van ernstige verontreiniging kan de gemeente u verplichten om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen. Dat kan de gemeente doen als de verontreiniging:

  • risico's oplevert voor mens of dier, of
  • zich via het grondwater verspreidt.

Meer informatie hierover kunt u vinden bij het onderwerp bodemsanering.

De Wet bodembescherming kent een zorgplicht voor alle bodemverontreiniging die na 1987 is ontstaan. Deze zorgplicht houdt in dat de veroorzaker van de verontreiniging deze zelf moet opruimen. Als u zelf grond vervuild heeft, moet u dat melden bij de Omgevingsdienst Twente (ODT).

Treft u ergens bodemverontreiniging aan? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst Twente (ODT). De ODT voert voor de Twentse gemeenten taken uit op het gebied van omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu