Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Verkeersveiligheid

Hengelo wil goed bereikbaar zijn en blijven.

Maar tegelijkertijd hebben de Hengeloërs ook behoefte aan een veilige en leefbare woonomgeving. Een goede balans vinden tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid is dus erg belangrijk. En dat is niet makkelijk, want wat de één als positief ervaart, kan voor de ander een bron van ergernis zijn.

Hieronder staan een aantal onderwerpen waar regelmatig meldingen over binnen komen. Voordat u over één van deze onderwerpen een melding of aanvraag doet, vragen wij u dit eerst goed door te lezen omdat hier misschien al het antwoord op uw vraag staat.

De gemeente krijgt regelmatig het verzoek om verkeersmaatregelen te nemen zoals het plaatsen van drempels, paaltjes of het plaatsen van een verkeersspiegel. Om verschillende redenen zal de gemeente niet vaak een besluit nemen om dit te doen:

  • Maatregelen kunnen negatieve gevolgen hebben, zoals de toegankelijkheid voor voetgangers of de bereikbaarheid voor hulpdiensten.
  • Maatregelen hebben vaak net zoveel tegenstanders als voorstanders.
  • Verzoeken voor maatregelen zijn vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen en hebben onvoldoende ondersteuning van feiten en cijfers.
  • Te veel maatregelen, zoals verkeersborden kunnen leiden tot verkeersonveiligheid. Het geeft te veel afleiding waardoor de aandacht kan verslappen voor echt belangrijke zaken, zoals een overstekende voetganger.

Klachten en meldingen over verkeersveiligheid

De gemeente houdt de klachten en meldingen bij. Wanneer een straat wordt aangepakt voor groot onderhoud, wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd. Deze verbeteringen kunnen bijvoorbeeld gaan over snelheid en parkeren, maar ook over bijvoorbeeld het vergroenen van de straat.

Er wordt altijd gekeken hoe groot de ruimte is, hoeveel geld hier aan te besteden is en wat de verschillende wensen en behoeften zijn. Hierbij is het belangrijk dat de verbeteringen zinvol of noodzakelijk zijn voor een groot deel van de inwoners of het verkeer.

Bij grotere projecten worden bewoners en belanghebbenden op tijd geïnformeerd door de gemeente. De gemeente vindt participatie heel belangrijk, daarom zullen de betrokkenen vaak de mogelijkheid krijgen om mee te denken en hun ideeën en wensen door te kunnen geven.

Iedereen heeft het recht om over elke openbare weg binnen Hengelo te rijden. Een beetje verkeersdrukte is acceptabel, dat hoort bij het leven in de stad. Het weren van verkeer is een zeer ingrijpende maatregel die bijna nooit wordt toegepast. Pas als er echt heel veel hinder is, worden maatregelen genomen voor minder verkeer of om de verkeersveiligheid te verhogen.

Van veel maatregelen is bekend dat ze in werkelijkheid niet genoeg effect hebben. Daarom worden onderstaande maatregelen niet vaak gebruikt:

Drempels

Drempels kunnen er voor zorgen dat er minder hard gereden wordt in een straat. Maar drempels leiden vaak tot geluids- en trillingenhinder bij omwonenden.

Versmallingen in de straat

Versmallingen zijn meestal geen goede oplossing. Vooral voor de fietsers kan het heel gevaarlijk worden vanwege de obstakels op de weg en er is meer risico op klemrijden. Ook hebben versmallingen pas een effect wanneer er sprake is van voldoende tegemoetkomend verkeer. Zonder tegemoetkomend verkeer hebben versmallingen geen effect op de snelheid van autoverkeer.

Eenrichtingsverkeer

Een straat eenrichting maken, geeft vaak geen oplossing tegen te hard rijden. Het lijkt of het dan rustiger in de straat wordt, maar bewezen is dat er juist harder wordt gereden.

Alleen bij smallere straten waar het verkeer moeite heeft om door te rijden, wordt wel eens gekeken of eenrichtingsverkeer een oplossing is. Belangrijk hierbij is dat er een goede alternatieve route is, zonder dat er ergens anders verkeersproblemen komen.

Eenrichtingsverkeer mag niet leiden tot extra snelheidsproblemen. Daarnaast zal er ook onderzocht worden of de meeste inwoners in buurt het er mee eens zijn (draagvlakonderzoek).

Verkeersspiegels

De gemeente plaatst in de openbare ruimte geen verkeersspiegels. De spiegels geven vaak een vertekend beeld van de situatie, waardoor de snelheid van aankomend verkeer moeilijk in te schatten is.  Ook kunnen er erg gevaarlijke situaties ontstaan wanneer een verkeersspiegel niet meer goed is afgesteld, bijvoorbeeld door harde wind of vandalisme.

Aanpassen gevaarlijk kruispunt 

Bij het ontwerpen van kruispunten en wegen houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de veiligheid van alle weggebruikers. Door drukte lijken sommige kruispunten gevaarlijker dan ze in werkelijkheid zijn.

Als weggebruikers het gevoel hebben dat een verkeerssituatie onveilig is, gaan ze beter opletten en langzamer rijden. Het gevoel van onveiligheid kan er juist voor zorgen dat een verkeerssituatie veiliger is, omdat bestuurders rekening houden met elkaar.

Natuurlijk kunt u altijd een melding doen, als u vindt dat een kruispunt erg onveilig is en er dringend wat aan gedaan moet worden. De gemeente gaat dan beoordelen of er werkelijk sprake is van een verkeersonveilige situatie en zal zeker maatregelen treffen als het nodig is.

Zebrapad

Op zebrapaden voelen voetgangers zijn meestal veilig, maar helaas wordt er niet altijd voorrang verleend en gebeuren er juist daarom meer ongelukken. De gemeente Hengelo legt om die reden niet gauw een zebrapad aan.

Een uitzondering wordt soms gemaakt als het gaat om oversteekplaatsen waar voetgangers lang staan te wachten en daardoor eerder het risico nemen om bij drukte toch snel tussen het verkeer door over te steken.

Gekleurde paaltjes bij scholen (Julie meubilair)

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. En dat zorgt voor veel drukte en onoverzichtelijkheid. Op de meeste basisscholen zijn er speciale verkeersouders of er is een verkeerswerkgroep. Zij hebben vaak al contact gehad met de gemeente en de wijkagent en kunnen u vertellen wat de school doet om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Bij sommige scholen zijn gekleurde palen geplaatst, het zogenoemde Julie meubilair. Die palen zorgen ervoor dat de schooloversteek duidelijker zichtbaar is. Het Julie meubilair wordt alleen bij scholen geplaatst als de verkeerssituatie om herkenbaarheid en duidelijkheid vraagt. Op de website Julie-Zone leest u meer over veiligheid rondom scholen en wat u er zelf aan kunt doen.

Als meer kinderen op de fiets naar school gaan, is het vaak al een stuk veiliger!

Van gewone straat naar woonerf

Een woonerf is een straat of pleintje waar de voetganger centraal staat. Binnen een woonerf zijn geen voetpaden en lopen voetgangers dus ook op de straat, net als de fietsers en de automobilisten. Hierdoor mag er alleen maar stapvoets gereden worden (15 km per uur). Maatregelen voor te hard rijden worden genomen door dremepels en uitbuigingen in de weg.

Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een P-tegel en een woonerf moet altijd beginnen en eindigen met een uitwegconstructie. Alleen het plaatsen van een verkeersbord ‘woonerf’ is niet voldoende.

Om te voldoen aan de inrichtingseisen is vaak een grootschalige herinrichting van de straat nodig.

Verwijderen van struiken of muren die het zicht belemmeren 

Soms kunnen struiken of muren het zicht belemmeren, waardoor bij bijvoorbeeld een kruispunt niet goed te zien is of er verkeer aan komt. Als hierover meldingen bij de gemeente komen zal dit beoordeeld worden en als het nodig is, wordt de de begroeiing gesnoeid.

Als het gaat om begroeiing op privéterrein, kan de gemeente hier niet snoeien. In plaats daarvan wordt aan de eigenaar van het terrein gevraagd om zelf voor het snoeien te zorgen.

In het geval van zichtbelemmering veroorzaakt door bijvoorbeeld een muur van een schuur, moet het verkeer zich aan te passen aan de situatie door langzamer te rijden. De gemeente zal in dit soort gevallen meestal geen verdere maatregelen nemen.

Groen Verkeersmaatje (Viktor Veilig) 

Verkeersmaatjes (ook wel Viktor Veilig genoemd) zijn gele of groene kunststoffen poppetjes die geplaatst worden om te waarschuwen dat er veel spelende kinderen in de straat of wijk zijn. Deze verkeersmaatjes worden niet door de gemeente, maar door bewoners of lokale organisaties geplaatst.

De verkeerspoppetjes moeten worden vastgemaakt aan een vast object en mogen geen uitstekend vlaggetje hebben. Ze mogen geen gevaar opleveren in het verkeer. Zelfgemaakte verkeersborden langs de weg zijn niet toegestaan.

Extra verkeersborden om een verkeerssituatie duidelijker te maken 

Teveel verkeersborden kunnen afleidend werken. Het is vaak onoverzichtelijk en rommelig. Daarom zal de gemeente de verkeersborden altijd plaatsten volgens een duidelijk en helder systeem. Hierbij staan de juiste borden op de juiste plaats zonder overbodige verwijzingen. Bij dit proces zijn de verkeerswetgeving en de richtlijnen voor wegontwerp leidend.

Verkeersbesluiten voor verkeersborden 

Voor het plaatsen van informatieborden en waarschuwingsborden hoeft de gemeente geen besluit te nemen. Voor het plaatsen van verkeersborden die een gebod of verbod aangeven, moet vaak wel een besluit worden genomen. Dit betreft een verkeersbesluit. Verkeersbesluiten worden gepubliceerd en kunt u vinden op overheid.nl.

Kruismarkering bij verkeerslichten, zijwegen of particuliere inritten

De gemeente brengt liever geen kruismarkering aan op straat. Een kruis op de weg geeft namelijk geen voorrang en is geen wettelijke regel. 

Bij verkeerslichten is het aanbrengen van kruismarkering ook niet praktisch, aangezien dit de detectielussen kan beïnvloeden. Als er geen autoverkeer op de detectielussen staat, ontvangt het verkeerslicht geen signaal dat er auto's voor het verkeerslicht wachten. Hierdoor kan het niet goed reageren op het verkeer.

De gemeente plaatst alleen kruismarkering wanneer er regelmatig sprake is van wachtrijen van auto’s, waardoor bestuurders niet linksafslaand een zijstraat kunnen inrijden. Dit verkeer hindert namelijk vaak de doorgang op hoofdwegen. 

Op de stoep of voor een uitrit parkeren mag niet. Er zijn geen extra maatregelen nodig, zoals gele strepen, extra borden of witte kruizen.Als u toch merkt dat er voor uw inrit geparkeerd wordt, dan kunt u hiervan melding doen via Melding openbare ruimte voor handhaving of u kunt contact opnemen met de politie via 0900-0844.

Bewegwijzering

Borden die de weg aanwijzen (bewegwijzeringsborden) worden niet door de gemeente geplaatst. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) beslist waar de borden moeten komen. Meer informatie leest u op Home NBd - Nationale Bewegwijzeringsdienst.

Als de bewegwijzering onleesbaar of beschadigd is kunt u dit wel melden bij de gemeente via Melding openbare ruimte

Er komen vaak klachten, meldingen en verzoeken om maatregelen over te hard rijden binnen bij de gemeente. Vaak ligt dit aan het gedrag van bestuurders die harder rijden dan toegestaan. Soms kan de gemeente maatregelen treffen. 

Elektronische snelheidsdisplays

De snelheidsdisplays laten zien hoe hard iemand rijdt. Deze displays worden elke drie à vier weken op een nieuwe locatie opgehangen. Door de regelmatige verplaatsing naar een nieuwe locatie wordt het rijgedrag van bestuurders positief beïnvloed. Als het te lang ergens hangt heeft het geen effect meer.

De gemeente kiest zelf de locaties en kijkt daarbij bijvoorbeeld naar het aantal meldingen en klachten over bepaalde punten of straten.

Herhalingsborden van 30 km per uur

De regels van een 30 km/uur zone gelden tot aan het verkeersbord einde 30km/uur zone. Hierdoor is het niet nodig om na elke zijstraat een verkeersbord te plaatsen dat de maximumsnelheid aangeeft. Wanneer een 30 km/uur zone groot en uitgestrekt is, kan het voorkomen dat de weg niet direct de uitstraling heeft van een 30 km/uur straat. In deze gevallen kan de gemeente ervoor kiezen om weggebruikers eraan te herinneren dat ze zich binnen de 30 km/uur zone bevinden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een herhalingsbord dat meestal al op die plek aanwezig is. In alle andere gevallen worden geen herhalingsborden geplaatst.

Flitspaal of snelheidscontrole

De regels en voorwaarden voor snelheidscontroles worden niet bepaald door de gemeente of de politie, maar door het Openbaar Ministerie (OM). Daar hebben de gemeente en de politie geen invloed op. De politie kan alleen op snelheid controleren als dit volgens de regels van het OM mag. De flitspalen in Nederland zijn eigendom van het OM en het beleid daarover wordt door hen bepaald.

Verlaging van de maximumsnelheid

Er zijn regels die bepalen hoe hard er in een straat gereden mag worden. Aanpassen van de regels gaat niet zomaar. De gemeente houdt zich aan de landelijke Duurzaam Veilig-normen om te bepalen hoe hard er in bepaald soort straten gereden mag worden.

Handhaving in het verkeer is moeilijk omdat er bijna altijd op heterdaad betrapt moet worden. Dit kan bij voorbeeld zijn als fietsers of brommers op de stoep rijden of auto’s die op fietspaden rijden. Een andere situatie kan bijvoorbeeld het tegen de inrichting in rijden zijn. Ook dit is verboden en kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Automobilisten en bestuurders van brommers begaan deze overtreding bijna altijd bewust.

De toezichthouders openbare ruimte en de politie zijn bevoegd om hierop te handhaven. U kunt bij spoed melding doen voor handhaving en toezicht door te bellen naar 14 074 of contact opnemen met de politie via 0900-0844. Heeft het minder spoed dan kunt u een melding doen via Melding openbare ruimte.

Om een verkeersmaatregel uit te voeren moet de gemeente in veel gevallen een verkeersbesluit nemen. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een weg of het plaatsen van verkeersborden. Tegen een besluit kunt u bezwaar maken.

Bekendmaking

Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt in de digitale versie van de Staatscourant. Binnen zes weken na de publicatiedatum kunnen bezwaren worden ingediend. Verkeersbesluiten worden niet altijd gepubliceerd in lokale kranten en er worden geen brieven aan bewoners gestuurd om hierover te informeren.

Als u op de hoogte wilt blijven of er een verkeersbesluit is genomen in uw buurt, kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl.

Bezwaar tegen een verkeersbesluit

Als de gemeente een verkeersbesluit wil nemen of heeft genomen dan maken we dat bekend via het Gemeenteblad. Binnen 6 weken na de publicatie kunt u bezwaar maken tegen een genomen besluit. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het besluit.

Wetgeving

In de Wegenverkeerswet 1994 staat in welke gevallen een verkeersbesluit nodig is.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu