Dalmeden

Plangebied

Het plangebied Dalmeden is gelegen in het noorden van de gemeente Hengelo en wordt globaal begrensd door de Slangenbeek, de Dalmedenweg en Beneluxlaan. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De plannen van de gemeente Hengelo voor het bouwen van woningen in het gebied Dalmeden vloeien voort uit de Ruimte voor ruimte regeling, die in het voorjaar van 2000 door de regering is vastgesteld. Door woningbouw toe te staan in het buitengebied worden de financiële middelen gegenereerd die nodig zijn om varkenshouders te compenseren die bereid zijn hun bedrijf te beëindigen of elders voort te zetten. In 2001 hebben de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel een Bestuursovereenkomst ondertekend. De afspraken uit de bestuursovereenkomst zijn uitgewerkt in de nota van uitgangspunten Dalmeden, die op 1 februari 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota van uitgangspunten is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp en daarna tot het bestemmingsplan Dalmeden. De gemeente is voornemens het plangebied Dalmeden te ontwikkelen als woningbouwlocatie. 

Procedure

 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 15 september 2008 het bestemmingsplan Dalmeden gedeeltelijk goedgekeurd. Het plangebied Dalmeden is gelegen in het noorden van de gemeente Hengelo en wordt globaal begrensd door de Slangenbeek, de Dalmedenweg en de Beneluxlaan. Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Hengelo. Bij besluit van 6 januari 2010 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie d.d. 15 september 2008 kenmerk 2008/0134677 tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan “Dalmeden” vernietigd, voor zover dit besluit betrekking heeft op het plangebied met de bestemming “Wonen uit te werken” wat betreft de deelgebieden Meander en Stromen. Het gedeelte van het bestemmingsplan “Dalmeden” dat op grond van bovenstaande uitspraak d.d. 6 januari 2010 nog goedkeuring behoeft (Deelgebieden Meander en Stromen) is bij besluit van 13 juli 2010 door Gedeputeerde Staten van Overijssel alsnog goedgekeurd. Door Gedeputeerde Staten van Overijssel is goedkeuring onthouden aan de bestemming “wonen uit werken” voor zover gelegen binnen de 5,0 OU/M3-contour rond een agrarisch bedrijf aan de Schalmedenweg. U kon het goedkeuringsbesluit en de desbetreffende stukken van 30 juli 2010 t/m 9 september 2010 inzien. Tijdens de inzagetermijn is tijdig beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 25 januari 2012 heeft de Raad van State het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan Dalmeden voor nog een klein gedeelte is vernietigd. Het deel dat in stand is gebleven, is onherroepelijk geworden.

De procedure voor het bestemmingsplan Dalmeden is afgerond. Vanaf 25 januari 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij ‘inzien’.

Voor het plangebied Dalmeden zijn voor een aantal deelgebieden al uitwerkingsplannen in procedure. Die kunt u via de links hieronder inzien.

Daarnaast is er al een partiële herziening voor het gebied Kern Zuid (de oeverwoningen) onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

In onderstaande stukken van het vastgestelde bestemmingsplan is het gedeeltelijk onthouden van de goedkeuring door GS niet verwerkt. In de stukken die ter inzage lagen was dit wel aangegeven.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?