Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Dalmeden

Ruim wonen in het groen en zelf in belangrijke mate mogen bepalen hoe je nieuwe woning eruit ziet. Het kan in de nieuwe Hengelose woonwijk Dalmeden in het noorden van Hengelo.

Hier worden de komende jaren ongeveer vijfhonderd huizen gebouwd. De gemeente geeft zelf de meestal zeer ruime kavels uit, waardoor de koper een royale eigen inbreng kan worden aangeboden. De kopers kunnen in de meeste gevallen zelf het ontwerp van hun nieuwe huis bepalen en hun eigen droomhuis realiseren.

Ongeveer 15 jaar geleden hebben we een groenplan voor Dalmeden opgesteld. Tegelijk met het ontwerp voor de wijk. Dit oorspronkelijke plan kon wel een update gebruiken. Vandaar dat we het eerder opgestelde groenplan hebben aangepast en aangevuld.

Biodiversiteit verhogen

In Dalmeden staat het landschap voorop. Het is een groene wijk met een landelijk, natuurlijk karakter. Om het gebied meer geschikt te maken als leefgebied voor flora en fauna, planten we op meerdere plekken extra bomen en (bos)plantsoen aan. We planten vooral inheemse soorten aan die goed tegen het veranderende klimaat kunnen. Ook graven we extra poelen en creëren we schuilplekken voor kleine zoogdieren, amfibieën en roofvogels. In combinatie met ons maaibeleid zorgt dit voor een verhoging van de biodiversiteit, de klimaatbestendigheid en het natuurlijke karakter van de wijk.

Aangepaste groenplan Dalmeden

50 nieuwe bomen

In de eerste maanden van 2024 starten we met de uitvoering van een deel van het nieuwe groenplan. We beginnen in de gebieden in en rondom Kern Noord, Kern Zuid, Bos en Kamers. Hier planten we de komende maanden ongeveer 50 nieuwe bomen en 2.500m2 bosplantsoen aan. Ook planten we een aantal grotere bomen die afkomstig zijn uit andere delen van de stad. Daar konden de bomen niet blijven staan en in Dalmeden krijgen ze een nieuwe plek.

Tekening met groen dat we begin 2024 aanplanten 

In de gebieden waar nog bouwwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, planten we het groen aan na afronding van alle werkzaamheden.

Meer weten?

Neem contact op met toezichthouder Rene Segerink via telefoon 14074.

De grens van het woongebied Meander Noord wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Uitgifte van een volgend woongebied

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp heeft ter inzage gelegen. Na het behandelen en beantwoorden van de inspraakreacties is een definitief stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Bekijk hier het definitief stedenbouwkundig ontwerp

Bestemmingsplan

Op basis van het definitief stedenbouwkundig ontwerp heeft de gemeente een bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nieuw flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Voor de verstoring van verblijfplaatsen van bepaalde diersoorten moet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. Zij moeten op deze ontheffingen een besluit nemen. Pas na de ontheffing van de provincie kunnen we verder met de bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat de uitgifte van de kavels in ieder geval nog tot het voorjaar van 2024 zal duren.  

Voor vragen kun je altijd even contact opnemen met één van de klantenbegeleiders.

Wij hebben aannemer Van Gelder opdracht gegeven om de gebieden Stromen en Meander-Zuid in Dalmeden woonrijp te maken. Dit betekent dat de openbare ruimte rondom de kavels de definitieve inrichting krijgt. We gaan wegen en parkeerstroken aanleggen. Ook worden hagen geplant tussen de parkeerstrook en de kavelranden.

Het merendeel is ondertussen woonrijp gemaakt. Medio mei is gestart met het woonrijp maken van de Biesbosch. Als laatste zullen we dit najaar het Hollands Diep woonrijp maken. De hagen komen in het volgende plantseizoen. Bewoners van de straten waarin werkzaamheden worden uitgevoerd worden met een brief van de aannemer nader geïnformeerd.

Heeft u vragen of wilt u een toelichting op de procedure? Neem dan contact op met klantenbegeleiders Jolanda van Essen of Marije Brummelhuis. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 074.

Alles over: Kavels in Dalmeden
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu