Dalmeden

Ruim wonen in het groen en zelf in belangrijke mate mogen bepalen hoe je nieuwe woning eruit ziet. Het kan in de nieuwe Hengelose woonwijk Dalmeden in het noorden van Hengelo.

Hier worden de komende jaren ongeveer vijfhonderd huizen gebouwd. De gemeente geeft zelf de meestal zeer ruime kavels uit, waardoor de koper een royale eigen inbreng kan worden aangeboden. De kopers kunnen in de meeste gevallen zelf het ontwerp van hun nieuwe huis bepalen en hun eigen droomhuis realiseren.

Het gebied Meander Noord grenst aan Weide (naast het woongebied Kern) en de woongebieden Stromen en Meander Zuid. De wegen die rondom Meander liggen zijn Dalmedenweg (noord), Hollands Diep (zuid) en Katerveer (west).

Om ook in dit deel van Dalmeden in de toekomst de bouw van woningen mogelijk te maken, is de gemeente aan de slag gegaan met een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan voor Meander Noord brengt de ontwikkelingen in het gebied in kaart. Dit plan is in concept klaar.

Toelichting op het stedenbouwkundig plan

Bereikbaarheid

Hollands Diep is de ontsluitingsweg voor Meander Zuid. Voor Meander Noord is dat de Dalmedenweg en voor de kavels aan beide zijden van de beek wordt een ontsluiting, de Stevensweert) aangelegd die parallel aan de beek ligt.

 

 

Groen

De gemeente wil 'duurzaam' groen realiseren in en rondom dit woongebied. Daarom worden de groenstroken zo robuust mogelijk ontworpen en worden smalle strookjes snippergroen zo veel mogelijk voorkomen. In de groenstroken kunnen de te behouden waardevolle bomen worden ingepast.

Leefbaarheid

Binnen het woongebied is ruimte gepland voor ondergrondse containers, een speelvoorziening en een trapveldje. In totaal zal Meander Noord plaats gaan bieden aan 114 woningen. De kavels voor deze woningen zullen door de gemeente hoofdzakelijk worden verkocht aan particulieren die hier hun eigen woning op kunnen realiseren.

 

Wat is er veranderd in de plannen?

In 2008 is een voorlopig stedenbouwkundig plan gemaakt voor Dalmeden. Het nieuwe stedenbouwkundig plan is anders dan dit voorlopig ontwerp. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Door een veranderd inzicht is besloten om de bestaande houtwal in Meander Noord te behouden en in te passen in het plan. Hierdoor is niet alleen het behoud van de houtwal, maar ook het groene aanzicht vanuit oostelijke richting, duurzaam geborgd. Naast de houtwal zijn een weg en een rij woningen gepland met de voorzijde richting de weg. De achtertuinen bij deze woningen hebben nu uitzicht op Weide zoals ook de woningen in Kern dat hebben. De afstand tussen de rij woningen en de uiterste bebouwing van Kern is anders dan eerder gepland. De afstand bedraagt minimaal 190 tot 240 meter en is daarmee voldoende groot om het effect op de woonkwaliteit van de bebouwing in Kern niet te verminderen.

In het voorlopig ontwerp uit 2008 waren veel smalle strookjes ‘groen’ bedacht. Deze groene stroken liepen in noordelijke en zuidelijke richting tussen de bebouwing. De vele smalle groene strookjes zijn te klein om ook 'duurzaam' te onderhouden en groen te houden. Er wordt daarom in het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp ook groen gerealiseerd op gronden die oorspronkelijk bedoeld waren als uitgeefbare grond. Daarnaast wordt uitgeefbare grond gerealiseerd op grond die in het voorlopig ontwerp uit 2008 bestemd was voor groen.

Ook in andere delen van Dalmeden hebben we dit gedaan. Bijvoorbeeld in het woongebied Bos.

In het oorspronkelijke plan voor Dalmeden was het de bedoeling om in woongebied Bos tussen de bomen te wonen. Vanuit voortschrijdend inzicht is daar besloten om voor een andere insteek te kiezen. Het bestaande ‘broekbos’ is toen gehandhaafd en niet voor woningbouw uitgegeven. Een deel van de woningen, die hierdoor niet in Bos konden worden gerealiseerd, worden nu aan andere woongebieden toegevoegd en in dit geval ook aan Meander Noord.

Klik hier voor de stedenbouwkundige verkaveling.

Reageren op het plan

In normale omstandigheden organiseren wij een informatiebijeenkomst om dit soort plannen te presenteren en met de omwonenden door te spreken. De huidige situatie laat dat helaas niet toe. We hebben daarom gekozen om het informeren en reageren op een andere manier te doen.

Wanneer u wilt reageren op het plan dan kan dit. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd vanaf de datum van publicatie. U kunt het plan van 19 juni tot en met 31 juli 2020 inzien. Dat betekent dat u tot 1 augustus 2020 kunt reageren. Reageren kan per mail of brief.

Uw brief kunt u sturen naar:
Gemeente Hengelo
t.a.v. F. Breuker
Postbus 18
7550 AA Hengelo

onder vermelding van ‘Reactie Meander Noord, zaaknummer 3058186.

Uw mail kunt u sturen naar: gemeente@hengelo.nl. Deze mail kunt u richten aan F. Breuker onder vermelding van ‘Reactie Meander Noord, zaaknummer 3058186.

Bewoners die in de directe omgeving van het woongebied Meander Noord wonen zijn per brief gewezen op de mogelijkheid om te reageren.

 

De reacties op het plan

Alle inspraakreacties vatten we samen en beantwoorden we in een reactienota. Mensen die een reactie hebben ingediend ontvangen een reactienota van ons (geanonimiseerd). Op deze manier kunt u zien wat er met uw reactie is gedaan en welke reacties er nog meer zijn ingediend.

Nadat alle reacties zijn beantwoord en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd maken wij het stedenbouwkundig plan definitief. Daarna volgt de reguliere bestemmingsplanprocedure.

 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u een toelichting op de procedure? Neem dan contact op met projectleider Sam Landman of de klantenbegeleiders Jolanda van Essen of Marije Brummelhuis. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 074.

De wijk bestaat uit vijf deelgebieden: Stromen, Meander, Kern, Bos en Kamers. Elk deelgebied heeft zijn eigen landschap, sfeer en karakter.

Alle informatie over Dalmeden vindt u hier:

Kavels in Hengelo
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu