Dalmeden

Ruim wonen in het groen en zelf in belangrijke mate mogen bepalen hoe je nieuwe woning eruit ziet. Het kan in de nieuwe Hengelose woonwijk Dalmeden in het noorden van Hengelo.

Hier worden de komende jaren ongeveer vijfhonderd huizen gebouwd. De gemeente geeft zelf de meestal zeer ruime kavels uit, waardoor de koper een royale eigen inbreng kan worden aangeboden. De kopers kunnen in de meeste gevallen zelf het ontwerp van hun nieuwe huis bepalen en hun eigen droomhuis realiseren.

De grens van het woongebied Meander Noord wordt globaal gevormd door Katerveer, Dalmedenweg, Hagestein en het woongebied Meander Zuid.

Uitgifte van een volgend woongebied

Voor het woongebied Meander Noord is op basis van het globaal bestemmingsplan 'Dalmeden' in 2008 een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Door gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan Dalmeden is dat uitwerkingsplan destijds niet vastgesteld. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn wel uitwerkingsplannen vastgesteld. Een groot deel van de kavels in deze woongebieden is inmiddels verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is dan ook wenselijk.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp heeft ter inzage gelegen. Na het behandelen en beantwoorden van de inspraakreacties is een definitief stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Bekijk hier het definitief stedenbouwkundig ontwerp

Bestemmingsplan

De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan om de bouw van 110 woningen in woongebied Meander Noord mogelijk te maken.

Over het voorontwerp bestemmingsplan Meander Noord is vooroverleg gepleegd met de provincie en andere overleginstanties. Alle overleginstanties stemmen in met het voorontwerp bestemmingsplan.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden met ingang van 25 augustus ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging wordt gepubliceerd in de gemeenteadvertentie en de Staatscourant.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • Het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Heeft u vragen of wilt u een toelichting op de procedure? Neem dan contact op met projectleider Sam Landman of de klantenbegeleiders Jolanda van Essen of Marije Brummelhuis. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 074.

Alles over: Kavels in Dalmeden
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu