Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Duurzaam ondernemen

Bespaar energie en lever een concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij u net een stapje verder kunt gaan dan uw wettelijke verplichtingen.

Bij veel bedrijven maakt de energierekening een groot deel uit van de jaarlijkse kosten. Door uw bedrijfspanden en (productie-)processen te verduurzamen kunt u veel geld besparen en geeft u bovendien concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ervaren accountmanagers van de gemeente Hengelo kunnen u op weg helpen. 

Accountmanagers

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden steun voor ondernemers die bijdragen aan een duurzame agrarische sector. U kunt gebruikmaken van deze fiscale regelingen als u investeert in een techniek of machine die op de Milieulijst staat.

In 2021 is er fiscaal voordeel mogelijk voor investeringen in Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stallen en staltechnieken, Groen Label Kassen en glastuinbouwtechnieken, precisielandbouw, eiwittransitie, kringlooplandbouw, emissiearme erven en milieuvriendelijke mobiele machines.

Meer informatie op RVO.nl

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is aangepast. Waar in 2020 alleen zonnecollectoren en warmtepompen in aanmerking kwamen voor deze subsidie, is deze per 2021 ook te gebruiken voor isolatiemaatregelen en collectieve aansluiting op een warmtenet. Voor zakelijke gebruikers is de subsidie nu ook te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. De nieuwe naam van de subsidie is Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing. 

Meer informatie

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de provincie Overijssel en is bedoeld om startende lokale energie-initiatieven verder te helpen. De subsidie is in de vorm van een voucher-regeling. Er kan per voucher maximaal €5000 worden aangevraagd. Hier is nu, via NMO, een verklaring van een LEI-coach (Lokale energie-initiatief) voor nodig. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de inhuur van experts uit de Expertpool Lokale Energie.

Voor wie?

LEI-F is expliciet bedoeld voor lokale energie-initiatieven. Dit is een initiatief met als doel om energieopwekking of -besparing te realiseren, waarbij:

 • het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen; • bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • en de initiatiefnemers hebben binding met de lokale gemeenschap. 

Voor welke activiteiten?

LEI-F voorziet in (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van duurzame energieprojecten. Een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent. Typische activiteiten die met LEI-F zouden kunnen worden gefinancierd:

 • Onderzoekskosten voor flora en fauna;
 • Kosten voor bijeenkomsten m.b.t. omwonenden;
 • Betaling van de leges aan de gemeente;
 • Reservering transportcapaciteit;
 • Advieskosten projectbureau;
 • Advieskosten op het gebied van landschappelijke inpassing;
 • Advieskosten op het gebied van explosievenonderzoek;
 • Advieskosten op het gebied van engineering.

Let op: LEI-F is niet bedoeld voor startende lokale energie-initiatieven die op zoek zijn naar opstartfinanciering. Voor opstartfinanciering kun je een aanvraag doen voor LEI-subsidie. 

Hoe werkt het?

De LEI-F baseert zich op de volgende uitgangspunten:

 • Energiefonds Overijssel en het lokale energie-initiatief (LEI, veelal coöperatie) richten een gezamenlijke Ontwikkel BV op;
 • De Ontwikkel BV kent daarmee twee aandeelhouders (LEI en EFO I BV); 
 • EFO verstrekt een converteerbare lening aan Ontwikkel BV, minimaal € 20.000, maximaal € 200.000;
 • Lokaal initiatief leent (volledig) bedrag van EFO, risico bij EFO; 
 • Rente-indicatie van 4% per jaar (pas te betalen aan het eind van de looptijd);
 • Eenmalige risicovergoeding van 20% (bij succes);
 • Verwachte looptijd ontwikkelperiode – 3 jaar.

Toegang tot expertise

Naast toegang tot financiering hebben lokale energie-initiatieven mogelijk ook behoefte aan ondersteuning door experts. Ook voor inhoudelijke ondersteuning kunnen LEI’s terecht bij Natuur en Milieu Overijssel. Naast bestaande ondersteuningsmogelijkheden zoals de Initiatievenmakelaars voor de opstartfase wordt op dit moment nog hard aan gewerkt aan extra ondersteuning bij projectontwikkeling. Bijvoorbeeld om LEI’s te helpen bij het helder krijgen van ontwikkelvragen en het bijeenbrengen van partijen. Meer informatie hierover volgt. 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de LEI-F en wil je meer informatie? De eerste intake en beoordeling vindt plaats door Natuur en milieu Overijssel, partner in LEI-F, te bereiken via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Meer informatie over de informatieplicht op rvo.nl

Als u meer informatie wilt over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht kunt u ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente.

Wetchecker

Weet u niet of u een wettelijke verplichting hebt om energie te besparen? Controleer dat dan met de Wetcheker van de landelijke overheid.

Makkelijk geld en energie besparen? Dat kan! Met een energiescan brengt u uw energieverbruik snel en duidelijk in kaart. U ziet direct hoeveel u kunt besparen op bijvoorbeeld verlichting, verwarming en koeling. 

Is de energiescan gedaan door een gecertificeerde energieadviseur? Dan kunt u vaak achteraf subsidie krijgen. U kunt een deel van de kosten van de energiescan én de uitgevoerde maatregelen terug krijgen! (geld terug actie).

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel.

Er zijn verschillende landelijke en provinciale subsidies beschikbaar om de financiering van uw duurzame plannen mogelijk te maken. 

Landelijke subsidies

De Subsidie- en financieringswijzer van het rvo helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

Naar de Subsidie- en financieringswijzer

Provincie Overijssel

Bij het subsidieloket van de provincie zijn verschillende subsidies te vinden voor ondernemers.

Subsidieloket provincie Overijssel

Daarnaast zet de provincie Overijssel in op duurzaamheid met het programma Programma Nieuwe Energie Overijssel. 

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget € 40 miljoen.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Lees meer op subsidie zonnepanelen en kleinschalige windturbines

Energiefonds Overijssel

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Zij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Meer informatie & aanvragen

Is het dak van uw bedrijf geschikt voor zonne-energie? En bent u benieuwd hoeveel u kunt besparen op uw energiegebruik? Kijk dan eens op de website Zonnekaart Hengelo

Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Hoe u als ondernemer daaraan bijdraagt? Op de website van het rvo vindt u veel informatie over circulaire economie, zoals circulair bouwen en informatie over subsidieregelingen.

Naar rvo.nl

Wat is impact ondernemen?

Als impact ondernemer streeft u primair en expliciet een maatschappelijk doel na. U wilt maatschappelijke impact realiseren: een maatschappelijk probleem oplossen met uw bedrijfsidee of bestaande onderneming. Daarnaast is uw impact onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd.

Wat doet ROZ voor impact ondernemers?

Heeft u als (startende) ondernemer interesse in impact ondernemen? Wilt u maatschappelijke impact realiseren met uw bedrijfsidee of onderneming? Met al uw vragen over impact ondernemen kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht.

ROZ biedt trainingen, advies en een klankbord aan impact ondernemers of mensen die de ambitie hebben om te starten met impact ondernemen. Daarnaast brengen ze organisaties en (impact) ondernemers rondom dit thema met elkaar in contact. Ga hier naar de website van ROZ.

 

Duurzame ondernemersvragen? Het KVK loket klimaat en duurzaamheid kan u helpen.

Naar het loket op kvk.nl

Op de website Duurzaam MKB van Stimular staat speciaal voor de detailhandel heldere informatie en een aantal instrumenten om zelf aan de slag te gaan met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu