Gemeenteraad op 20-3-2024

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 20 mrt 2024 19:30 - 23:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Per 25 mei 2024 vervalt de vijfjarige zendlicentie van de huidige lokale media-instelling; Stichting Lokale Omroep Hengelo. Het Commissariaat voor de Media besluit over de nieuwe vijfjarige licentie onder meer op grond van het advies van de gemeenteraad Hengelo. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Hengelo aanvullende toetsingscriteria opgesteld. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad een wettelijk advies en een voorkeursadvies op basis van de aanvullende toetsingscriteria heeft gegeven. Op 13 december 2023 zijn de aanvragen van Stichting Lokale Omroep Hengelo en Stichting Lokale Omroep Almelo van het CvdM ontvangen. In de begeleidende brief van het CvdM wordt de raad verzocht een wettelijk- en voorkeursadvies te geven vóór 17 april. Stichting Lokale Omroep Almelo heeft zowel in Hengelo, Almelo en Wierden tegelijkertijd een aanvraag ingediend.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

De Hofmakerij 2 is een van de te ontwikkelen locaties in Hart van Zuid en is gelegen aan de Industriestraat en de De Clercqdwarsstraat. Initiatiefnemer DOMI projecten wil veertien woningen realiseren op deze locatie. De ruimtelijke kwaliteit van het geplande initiatief zal getoetst worden aan het voorliggende beeldkwaliteitsplan.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

De ontwerp beeldkwaliteitscriteria hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld de beeldkwaliteitscriteria vast te stellen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen in werking. De wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dit is een belangrijke aanleiding van het wijzigen van onze gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen bestuur heeft ingestemd met het ontwerp voor de gewijzigde regeling SWB Midden Twente. De wetswijziging beoogt de sturende en controlerende rol van gemeenteraden te versterken. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWB Midden Twente heeft hun regeling aangepast om invulling te geven aan de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke regelingen. De concept regeling is aan de gemeenteraden aangeboden om de raden de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen. De gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn gewijzigd.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Het college heeft de gemeenteraad per brief van 13 februari 2024 geïnformeerd dat zij voornemens is deel te nemen aan de coöperatie Servicehuis Parkeren en Verblijven. Conform artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet mag het college slechts besluiten tot deelname in een coöperatie nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De gemeenteraad is verzocht om eventuele wensen en bedenkingen voor 26 maart 2024 kenbaar te maken.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 14 stemmen voor (BurgerBelangen, D66, GroenLinks en ProHengelo) en 21 stemmen tegen verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 15 stemmen voor (SP, PvdA, LokaalHengelo, ProHengelo, PVV, ChristenUnie en Hengelose Burgers) en 20 stemmen tegen verworpen.


Videoverslag Gemeenteraad 20-03-2024